Udostępnij
Podstawy interfejsu kontroli wersji portalu TIA

Wstęp

Interfejs kontroli wersji TIA Portal umożliwia podłączenie zewnętrznego programu kontroli wersji do TIA Portal. Jest to łatwy sposób na wymianę danych projektu z preferowanym programem do kontroli wersji. Aby to zrobić, zdefiniuj jeden lub więcej katalogów na komputerze jako obszary robocze. Zarówno program kontroli wersji, jak i TIA Portal uzyskują dostęp do tych obszarów roboczych. Dlatego TIA Portal nie współpracuje bezpośrednio z programem kontroli wersji.

Symbole w TIA Portal wskazują, czy obiekty obszaru roboczego są identyczne z obiektami w TIA Portal, czy też istnieją między nimi różnice. W przypadku różnic można przeprowadzić synchronizację pomiędzy workspace i TIA Portal. Wersjonowanie obiektów TIA Portal w obszarze roboczym można przeprowadzić za pośrednictwem serwera zarządzania wersjami.

Notatka

Szczegóły wspólnej pracy nad obiektami znajdziesz w pomocy swojego programu kontroli wersji.

Praca z obszarami roboczymi

Obszar roboczy służy jako katalog synchronizacji zarówno z TIA Portal, jak i zewnętrznym programem kontroli wersji. Kiedy już zdefiniujesz nowy obszar roboczy i połączysz go w TIA Portal z katalogiem w systemie plików, możesz wyeksportować swoje obiekty z TIA Portal do tego obszaru roboczego. W zewnętrznym programie kontroli wersji umieść ten katalog w systemie plików w obszarze zarządzania wersjami. Konkretna procedura zależy od używanego programu kontroli wersji. W przyszłości będziesz mógł synchronizować z tym obszarem roboczym zarówno TIA Portal, jak i zewnętrzny program kontroli wersji. Dlatego obszar roboczy jest kluczowym elementem interfejsu kontroli wersji portalu TIA.

Za pomocą zewnętrznego programu kontroli wersji możesz zarządzać następującymi typami obiektów:

 • Bloki organizacyjne (OB)
 • Bloki funkcyjne (FB)
 • Funkcje (FC)
 • Bloki danych (DB)
 • Typy danych PLC
 • Tabele znaczników PLC

Można ich również używać jako obiektów bezpiecznych, jeśli nie ustawiono dla nich hasła lub jeśli znasz hasło.

Następujące obiekty nie mogą być jednak synchronizowane z zewnętrznym programem kontroli wersji:

 • Bloki z zabezpieczeniem know-how
 • Typy bibliotek

Obsługiwanych obiektów nie można edytować za pomocą edytora obszaru roboczego. Można je edytować jedynie w odpowiednich edytorach, np. edytorze programu. Zmiany powyższych typów obiektów w projekcie zostaną automatycznie zastosowane w edytorze obszaru roboczego. Dlatego obszar projektu zawsze odzwierciedla najnowszą wersję projektu.

Masz możliwość skonfigurowania zewnętrznego programu porównawczego. Można go później użyć w edytorze obszaru roboczego, aby określić różnice między obiektem w projekcie a podłączonym do niego plikiem obszaru roboczego.

Notatka

Należy pamiętać, że operacji eksportu i synchronizacji nie można uruchomić w przypadku plików lub katalogów, które zostały wprowadzone do zewnętrznego programu kontroli wersji i dlatego są chronione przed zapisem. Zaznacz wszystkie pliki i katalogi, jeśli chcesz uzyskać do nich dostęp poprzez TIA Portal.

Opcje połączenia

Po wyeksportowaniu obiektu z TIA Portal do obszaru roboczego, obiekt zostaje podłączony do odpowiedniego pliku w obszarze roboczym. Nie możesz połączyć tego pliku obszaru roboczego z żadnym innym obiektem na tym samym urządzeniu projektu TIA Portal. Jeśli jednak w Twoim projekcie znajduje się kilka urządzeń, możesz połączyć plik obszaru roboczego z innymi obiektami na różnych urządzeniach. W ten sposób możesz ponownie wykorzystać obiekty ogólne w różnych miejscach projektu.

Ale tak jak w przypadku wielokrotnego użycia z synchronizacją, istnieje ryzyko nadpisania, możesz użyć “Eksportu” jako akcji synchronizacji tylko dla jednego z zastosowań. Jeśli jednak dla kilku obiektów ustawiłeś opcję “Eksportuj”, synchronizacja nie zostanie przeprowadzona i otrzymasz komunikat. Zapewnia to, że plik obszaru roboczego nie zostanie zmieniony z różnych obiektów.

Instalacja interfejsu kontroli wersji

Interfejs kontroli wersji otrzymasz po zainstalowaniu “TIA Portal Openness”. Nie jest wymagana osobna instalacja.

Notatka

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Oprogramowanie dostarczane przez firmę Siemens nie zawiera żadnych programów do kontroli wersji. Klient jest zatem odpowiedzialny za instalację, działanie i bezpieczeństwo używanego programu kontroli wersji.
 • Za system PC, na którym zainstalowany jest interfejs kontroli wersji TIA Portal, odpowiada klient.

091523 1551 Kontrolawer1

Omówienie edytora obszaru roboczego

Funkcja edytora obszaru roboczego

Używając edytora obszarów roboczych, możesz konfigurować lokalne obszary robocze i wymieniać obiekty pomiędzy TIA Portal a lokalnym obszarem roboczym. Edytor obszaru roboczego wyświetla także status obiektów, czyli czy istnieją różnice pomiędzy wersją obiektu w TIA Portal a wersją w lokalnym obszarze roboczym.

Struktura edytora obszaru roboczego

Poniższy rysunek przedstawia komponenty edytora obszaru roboczego:

091523 1551 Kontrolawer2


Teren projektu

Pasek narzędzi obszaru projektu

Menu skrótów obszaru projektu

Obszar roboczy

Pasek narzędzi obszaru roboczego

Menu skrótów obszaru roboczego

Teren projektu

Obszar projektu hierarchicznie wyświetla wszystkie elementy projektu, które można wersjonować za pomocą zewnętrznego programu kontroli wersji w obszarze roboczym. Dodatkowe informacje są dostępne dla obiektów, które już wyeksportowałeś.

Poniższa tabela przedstawia znaczenie kolumn w obszarze projektu:

Kolumna

Opis

Nazwa Nazwa obiektu
Status Stan porównania wskazujący, czy istnieją różnice między wersją obiektu w projekcie a wersją w obszarze roboczym.
Działanie Akcja, którą możesz wykonać, aby wyeliminować różnice pomiędzy wersją obiektu w projekcie a wersją w obszarze roboczym.
Plik obszaru roboczego Nazwa pliku, pod którym obiekt jest zapisywany w obszarze roboczym.
Ścieżka dostępu Ścieżka względna pliku obszaru roboczego do katalogu obszaru roboczego

Stan porównania jest wyświetlany automatycznie dla wszystkich obiektów wyeksportowanych do obszaru roboczego. Porównanie opiera się na sumach kontrolnych.

Poniższa tabela przedstawia symbole wyników porównania obiektów w projekcie z obiektami w skonfigurowanym obszarze roboczym:

Symbol

Opis

091523 1551 Kontrolawer3 Porównywane wersje obiektu w projekcie i obszarze roboczym są identyczne.
091523 1551 Kontrolawer4 Obiekt jest dostępny tylko w projekcie.
091523 1551 Kontrolawer5 Porównywane wersje obiektu w projekcie i obszarze roboczym różnią się. Obiekt TIA Portal został zmieniony od ostatniej operacji synchronizacji.
091523 1551 Kontrolawer6 Porównywane wersje obiektu w projekcie i obszarze roboczym różnią się. Plik obszaru roboczego został zmieniony od czasu ostatniej operacji synchronizacji.
091523 1551 Kontrolawer7 Porównywane wersje obiektu w projekcie i obszarze roboczym różnią się. Zarówno obiekt TIA Portal, jak i plik obszaru roboczego zostały zmienione od czasu ostatniej operacji synchronizacji.
091523 1551 Kontrolawer8 Wynik porównania nie jest znany.

Poniższa tabela przedstawia symbole wyników porównania dla folderów i innych elementów kontenera:

Symbol

Opis

091523 1551 Kontrolawer9 Wszystkie elementy niższego poziomu są identyczne w projekcie i w obszarze roboczym.
091523 1551 Kontrolawer10 Jeden lub więcej elementów niższego poziomu jest różnych.

Pasek narzędzi obszaru projektu

Za pomocą paska narzędzi można uzyskać dostęp do następujących funkcji obszaru projektu:

 • Filtruj obszar projektu

  Określa, które obiekty mają być wyświetlane w obszarze projektu.

 • Zaktualizuj obszar projektu

  Aktualizuje widok obszaru projektu.

 • Importuj zmiany z obszaru roboczego

  Określa, że wszystkie zmodyfikowane obiekty mają zostać zaimportowane z obszaru roboczego do projektu TIA Portal, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

 • Eksportuj zmiany do obszaru roboczego

  Określa, że wszystkie zmodyfikowane obiekty mają zostać wyeksportowane z projektu TIA Portal do obszaru roboczego, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

 • Zaimportuj wszystko

  Określa, że wszystkie obiekty mają zostać zaimportowane z obszaru roboczego do projektu TIA Portal, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

 • Eksportuj wszystko

  Określa, że wszystkie obiekty mają zostać wyeksportowane z projektu TIA Portal do obszaru roboczego, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

 • Odrzuć wszystkie działania

  Resetuje wybrane akcje synchronizacji na “Brak akcji”.

 • Synchronizować

  Uruchamia synchronizację i wykonuje zdefiniowane akcje.

Menu skrótów obszaru projektu

Korzystając z menu skrótów obszaru projektu, możesz wykonać następujące czynności:

 • otwarty

  Otwiera wybrany obiekt w jego standardowym edytorze.

 • Usuwać

  Usuwa wybrany obiekt.

 • Skompilować

  Kompiluje wybrany obiekt.

 • Porównaj z plikiem obszaru roboczego

  Obsługuje porównywanie obiektów w projekcie z powiązanymi plikami obszaru roboczego. Ta pozycja menu skrótów istnieje tylko dla obiektów, które wykazują różnice w stosunku do pliku połączonego obszaru roboczego. Wpis zawiera skonfigurowane programy porównawcze i polecenie “Konfiguruj”, za pomocą którego można wywołać ustawienia.

 • Zaktualizuj stan synchronizacji

  Aktualizuje wyświetlanie w kolumnie “Status”.

 • Synchronizacja

  Zawiera następujące wpisy, których można użyć do określenia i wykonania różnych akcji synchronizacji:

  • Ustaw akcję importowania zmian w obszarze roboczym

   Określa, że wszystkie zmodyfikowane obiekty mają zostać zaimportowane z obszaru roboczego do projektu TIA Portal, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

  • Ustaw akcję dla zmian projektu do wyeksportowania

   Określa, że wszystkie zmodyfikowane obiekty mają zostać wyeksportowane z projektu TIA Portal do obszaru roboczego, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

  • Ustaw akcję dla wszystkich zmian do zaimportowania

   Określa, że wszystkie obiekty mają zostać zaimportowane z obszaru roboczego do projektu TIA Portal, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

  • Ustaw akcję dla wszystkich zmian do wyeksportowania

   Określa, że wszystkie obiekty mają zostać wyeksportowane z projektu TIA Portal do obszaru roboczego, gdy zostanie wykonana następna operacja synchronizacji.

  • Zresetuj działania

   Resetuje wybrane akcje synchronizacji na “Brak akcji”.

  • Wykonaj działania

   Uruchamia synchronizację i wykonuje zdefiniowane akcje.

 • Eksportuj do obszaru roboczego

  Eksportuje wybrany obiekt do obszaru roboczego. Jeśli plik obszaru roboczego jest już połączony z tym obiektem, plik zostanie nadpisany. W przeciwnym razie tworzony jest nowy plik obszaru roboczego.

 • Importuj z obszaru roboczego

  Importuje element obszaru roboczego do projektu. Jeżeli projekt zawiera już obiekt, który jest połączony z elementem obszaru roboczego, podczas importu obiekt ten zostanie nadpisany. W przeciwnym razie tworzony jest nowy obiekt.

 • Przejdź do pliku obszaru roboczego

  Pokazuje plik obszaru roboczego połączony z wybranym obiektem w obszarze roboczym.

 • Przejdź do obiektu w drzewie projektu

  Pokazuje wybrany obiekt w drzewie projektu.

 • Rozłączyć się

  Oddziela połączenie pomiędzy obiektem w projekcie a podłączonym do niego plikiem obszaru roboczego.

Obszar roboczy

Obszar obszaru roboczego wyświetla wszystkie pliki w katalogu skonfigurowanym jako obszar roboczy. Pliki i foldery są wyświetlane płasko, bez hierarchii. Możesz kliknąć dwukrotnie folder, aby go otworzyć i wyświetlić zawartość. Aby wyświetlić pliki i foldery wyższego poziomu, kliknij dwukrotnie “.. “.

Jeśli plik w katalogu obszaru roboczego jest niekompatybilny z TIA Portal, jest on wyświetlany w obszarze obszaru roboczego, ale nie można go zaimportować.

Poniższa tabela pokazuje znaczenie kolumn w obszarze roboczym:

Kolumna

Opis

Nazwa Nazwa pliku
Treść Obiekt zawarty w pliku
Zmodyfikowany Data ostatniej zmiany
Rozmiar Rozmiar pliku w bajtach

Możesz sortować obszar roboczy według kolumny w kolejności rosnącej lub malejącej. W tym celu kliknij nagłówek tabeli kolumny, według której chcesz posortować. Spowoduje to posortowanie kolumny w kolejności rosnącej. Kliknij ponownie nagłówek tabeli kolumny, aby posortować kolumnę w kolejności malejącej. Trzecie kliknięcie nagłówka tabeli tej samej kolumny anuluje sortowanie ponownie.

Pasek narzędzi obszaru roboczego

Za pomocą paska narzędzi można uzyskać dostęp do następujących funkcji obszaru roboczego:

 • Skonfiguruj obszar roboczy

  Otwiera okno dialogowe konfiguracji obszaru roboczego.

 • Filtruj obszar roboczy

  Określa, które obiekty mają być wyświetlane w obszarze roboczym.

 • Odśwież obszar roboczy

  Aktualizuje widok obszaru roboczego. Możesz także nacisnąć klawisz <F5>, gdy obszar roboczy jest ostry.

 • Otwórz Eksploratora Windows

  Otwiera Eksploratora Windows i wyświetla katalog, który jest aktualnie aktywny w obszarze roboczym.

Menu skrótów obszaru roboczego

Korzystając z menu skrótów obszaru roboczego, możesz wykonać następujące czynności:

 • otwarty

  Otwiera Eksploratora Windows i wyświetla wybrany plik obszaru roboczego.

 • Cięcie

  Wycina wybrany plik obszaru roboczego i zapisuje go w schowku.

 • Kopiuj

  Kopiuje wybrany plik obszaru roboczego do schowka.

 • Pasta

  Wstawia skopiowany lub wycięty plik obszaru roboczego ze schowka w wybranej lokalizacji.

 • Usuwać

  Usuwa wybrany plik obszaru roboczego.

 • Przemianować

  Pokazuje nazwę wybranego pliku obszaru roboczego w trybie edycji. W tym trybie możesz wprowadzić nową nazwę.

091523 1551 Kontrolawer11

Zmiana formatu eksportu

Można zmienić format eksportu bloków SCL, bloków danych i typów danych PLC. Pamiętaj, że możesz także ponownie zaimportować tylko ustawione formaty.

Procedura

Aby zmienić format eksportu, wykonaj następujące czynności:

 1. Z menu “Opcje” wybierz polecenie “Ustawienia”.

  W obszarze roboczym zostanie wyświetlone okno “Ustawienia”.

 2. W nawigacji obszaru wybierz grupę “Interfejs kontroli wersji”.
 3. Zmień format eksportu bloków danych i/lub typów danych PLC.

Wynik

Zmiana zostanie zastosowana i nie trzeba jej osobno zapisywać. Bloki danych i typy danych PLC są odtąd eksportowane w wybranym formacie. Obiekty, które zostały już wyeksportowane, zachowują swój bieżący format.

091523 1551 Kontrolawer12

Skonfiguruj zewnętrzny program porównawczy

Możesz skonfigurować do 100 zewnętrznych programów porównawczych w TIA Portal, aby używać ich w edytorze obszaru roboczego w celu szczegółowego porównania obiektów w obszarze projektu i powiązanych plików obszaru roboczego. Możesz przypisać określone typy plików do programu porównawczego lub używać go do wszystkich typów plików. Za pomocą programu porównawczego możesz także przesłać następujące parametry:

 • $(Projekt.TempExportFile.Path)

  Ścieżka do tymczasowo wyeksportowanego pliku na podstawie obiektu w projekcie.

 • $(Project.TempExportFile.Name)

  Nazwa tymczasowo wyeksportowanego pliku na podstawie obiektu w projekcie.

 • $(Projekt.LinkedObject.Path)

  Ścieżka do obiektu zawartego w projekcie.

 • $(Projekt.LinkedObject.Name)

  Nazwa obiektu zawartego w projekcie.

 • $(Obszar roboczy.RootPath)

  Katalog główny obszaru roboczego

 • $(Obszar roboczy.LinkedFile.Path)

  Ścieżka pliku obszaru roboczego

 • $(Workspace.LinkedFile.Name)

  Nazwa pliku obszaru roboczego

 • $(Workspace.LinkedFile.RelativePath)

  Ścieżka względna do pliku obszaru roboczego

Parametry te są używane jako elementy zastępcze. Podczas uruchamiania programu porównawczego symbol zastępczy jest zastępowany przez TIA Portal odpowiednią wartością i przesyłany do programu porównawczego. Aby określić parametry obsługiwane przez program porównawczy, zapoznaj się z dokumentacją programu porównawczego.

Dostęp do skonfigurowanych programów porównawczych można uzyskać w edytorze obszaru roboczego za pomocą menu skrótów. Kolejność wyświetlanych programów porównawczych w menu skrótów odpowiada kolejności określonej na liście programów porównawczych.

W każdej chwili możesz edytować lub usunąć skonfigurowaną porównywarkę. Jeśli skonfigurowałeś wiele programów porównawczych, możesz także określić kolejność w tabeli.

W serwisie Siemens Industry Online Support pod poniższym linkiem znajdziesz aplikację umożliwiającą graficzne porównywanie bloków w językach LAD i FBD. Aplikację tę można skonfigurować jako zewnętrzny program porównawczy w TIA Portal w ustawieniach Interfejsu Kontroli Wersji.

Konfiguracja nowego programu porównawczego

Aby skonfigurować zewnętrzny program porównawczy, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz okno konfiguracji programów porównawczych:
  • W tym celu z menu “Opcje” wybierz polecenie “Ustawienia > Interfejs kontroli wersji > Porównaj”.
  • Alternatywnie możesz także wybrać w edytorze obszaru roboczego obiekt różniący się od połączonego z nim pliku obszaru roboczego i kliknąć polecenie “Konfiguruj” w menu skrótów porównania.

  Lista programów porównawczych wyświetlana jest w obszarze roboczym.

 • Kliknij dwukrotnie “Dodaj nowy” lub wybierz polecenie “Dodaj nowy” z menu skrótów.

  Otworzy się okno dialogowe “Dodaj nowy program porównawczy”.

 • Z listy rozwijanej “Rozszerzenie pliku” wybierz typ pliku, który ma być edytowany za pomocą tej porównywarki. Możesz też pozostawić ustawienia ustawione na “Wszystkie pliki”.
 • W polu “Nazwa” wpisz nazwę programu porównawczego. Nazwa ta jest wyświetlana w menu skrótów w edytorze obszaru roboczego. Dlatego powinieneś wybrać znaczącą nazwę.
 • W polu “Ścieżka programu” wpisz ścieżkę do pliku wykonywalnego porównywarki lub kliknij “…”, aby wybrać plik wykonywalny z systemu plików. Pamiętaj, że możesz wybierać tylko pliki z rozszerzeniem “*.exe”, “*.com”, “*.pif ” , “*.bat” lub “*.cmd ” .
 • W polu “Parametry” wpisz parametry, które na starcie mają zostać przekazane porównywarce. Dwa parametry “$( Project.TempExportFile.Path )” i “$( Workspace.LinkedFile.Path )” już istnieją i w większości przypadków są wystarczające. Aby dodać dodatkowe parametry, kliknij przycisk “+” na końcu pola. Otworzy się menu skrótów, w którym możesz wybrać żądane parametry. Alternatywnie możesz wprowadzić parametry ręcznie w polu lub usunąć je z pola.
 • Aby dodać porównywarkę do listy, kliknij “Dodaj”.

Edycja skonfigurowanego programu porównawczego

Aby zmienić ustawienia programu porównawczego, który został już skonfigurowany, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz okno konfiguracji programów porównawczych:
  • W tym celu z menu “Opcje” wybierz polecenie “Ustawienia > Interfejs kontroli wersji > Porównaj”.
  • Alternatywnie możesz także wybrać w edytorze obszaru roboczego obiekt różniący się od połączonego z nim pliku obszaru roboczego i kliknąć polecenie “Konfiguruj” w menu skrótów.
 • Lista programów porównawczych wyświetlana jest w obszarze roboczym.
 • Z listy wybierz porównywarkę, której ustawienia chcesz zmienić.
 • Kliknij na przycisk “Zmień wybraną porównywarkę” znajdujący się na dole lub wybierz polecenie “Edytuj” z menu skrótów.

  Otwiera się okno dialogowe “Edytuj program porównawczy”.

 • Zmień konfigurację tak, aby spełniała Twoje wymagania.
 • Kliknij “Zmień”.

Określ kolejność w tabeli.

Aby zmienić kolejność programów porównawczych na liście, a tym samym także w edytorze obszaru roboczego w menu skrótów “Porównaj z plikiem obszaru roboczego”, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz okno konfiguracji programów porównawczych:
  • W tym celu z menu “Opcje” wybierz polecenie “Ustawienia > Interfejs kontroli wersji > Porównaj”.
  • Alternatywnie możesz także wybrać w edytorze obszaru roboczego obiekt różniący się od połączonego z nim pliku obszaru roboczego i kliknąć polecenie “Konfiguruj” w menu skrótów.
 • Lista programów porównawczych wyświetlana jest w obszarze roboczym.
 • Wybierz program porównawczy, którego pozycję chcesz zmienić.
 • Kliknij “W górę”, aby przesunąć porównywarkę w górę listy lub wybierz polecenie “W górę” z menu skrótów.
 • Kliknij “W dół”, aby przesunąć porównywarkę w dół listy lub wybierz polecenie “W dół” z menu skrótów.
 • Powtórz tę czynność dla wszystkich aplikacji, dla których chcesz zmienić kolejność.

Usuń skonfigurowany program porównawczy

Aby usunąć skonfigurowany program porównawczy, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz okno konfiguracji programów porównawczych:
  • W tym celu z menu “Opcje” wybierz polecenie “Ustawienia > Interfejs kontroli wersji > Porównaj”.
  • Alternatywnie możesz także wybrać w edytorze obszaru roboczego obiekt różniący się od połączonego z nim pliku obszaru roboczego i kliknąć polecenie “Konfiguruj” w menu skrótów.
 • Lista programów porównawczych wyświetlana jest w obszarze roboczym.
 • Wybierz porównywarkę, którą chcesz usunąć z listy.
 • Kliknij na przycisk “Usuń wybraną porównywarkę” znajdujący się na dole lub wybierz polecenie “Usuń” z menu skrótów.

  Wybrany program porównawczy zostanie usunięty z listy.

091523 1551 Kontrolawer13

Twórz i konfiguruj obszary robocze

Aby synchronizować obiekty z TIA Portal z programem kontroli wersji, potrzebujesz przynajmniej jednego lokalnego obszaru roboczego, za pomocą którego TIA Portal będzie mógł synchronizować te obiekty. Możesz także utworzyć wiele obszarów roboczych; jednakże nazwa każdego obszaru roboczego musi być unikalna w całym procesorze. Możesz także organizować obszary robocze w grupy, aby uzyskać lepszy przegląd.

W dowolnym momencie możesz rozdzielić połączenie z obszarem roboczym, a następnie ponownie je skonfigurować.

Oprócz katalogu lokalnego, którego chcesz używać do kontroli wersji, możesz także skonfigurować własne dodatki dla obszaru roboczego. Jest to wymagane w przypadku dodatków, które rozszerzają menu skrótów obszaru roboczego o menu skrótów specyficzne dla obszaru roboczego lub zastępują określone przepływy pracy. Możesz w dowolnym momencie usunąć te skonfigurowane dodatki z obszaru roboczego.

Wymóg

Projekt jest otwarty.

Utwórz nowy obszar roboczy

Aby utworzyć nowy obszar roboczy, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz folder “Interfejs kontroli wersji” w drzewie projektu.
 2. Kliknij dwukrotnie polecenie “Dodaj nowy obszar roboczy”.

  Tworzony jest nowy obszar roboczy ze standardową nazwą.

 3. Wybierz nowy obszar roboczy i wybierz polecenie “Zmień nazwę” z menu skrótów.
 4. Wprowadź nazwę obszaru roboczego, która jest unikalna dla całego procesora.

Konfiguracja przestrzeni roboczej

Aby skonfigurować obszar roboczy, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz folder “Interfejs kontroli wersji” w drzewie projektu.
 2. Kliknij dwukrotnie obszar roboczy, który chcesz skonfigurować.

  Zostanie otwarty edytor obszaru roboczego.

 3. Kliknij “Konfiguruj obszar roboczy” na pasku narzędzi obszaru roboczego.

  Otworzy się okno dialogowe “Konfiguruj obszar roboczy”.

 4. Wprowadź katalog lokalny, który chcesz poddać kontroli wersji. Alternatywnie możesz wybrać katalog za pomocą funkcji “Szukaj”.
 5. Jeśli chcesz używać określonych dodatków w obszarze roboczym, wybierz odpowiedni dodatek z listy rozwijanej “Dodatek kontroli wersji”. Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy dodatek był wcześniej włączony na karcie zadań “Dodatki”.
 6. Kliknij OK”.

  Obszar roboczy jest teraz skonfigurowany i jest wyświetlany w obszarze obszaru roboczego.

Zakończenie połączenia ze skonfigurowanym obszarem roboczym

Aby zakończyć połączenie ze skonfigurowanym obszarem roboczym, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz folder “Interfejs kontroli wersji” w drzewie projektu.
 2. Kliknij dwukrotnie obszar roboczy, z którym chcesz się rozłączyć.

  Zostanie otwarty edytor obszaru roboczego.

 3. Kliknij “Konfiguruj obszar roboczy” na pasku narzędzi obszaru roboczego.

  Otworzy się okno dialogowe “Konfiguruj obszar roboczy”.

 4. Usuń określoną ścieżkę.
 5. Kliknij OK”.

  Połączenie z obszarem roboczym zostanie zakończone i w razie potrzeby możesz skonfigurować nowy obszar roboczy. W przypadku skonfigurowania nowego obszaru roboczego może później zaistnieć potrzeba edycji informacji o obszarze roboczym obiektów.


Usuwanie skonfigurowanego dodatku

Aby usunąć skonfigurowany dodatek dla obszaru roboczego, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz folder “Interfejs kontroli wersji” w drzewie projektu.
 2. Kliknij dwukrotnie obszar roboczy, dla którego chcesz usunąć dodatek.

  Zostanie otwarty edytor obszaru roboczego.

 3. Kliknij “Konfiguruj obszar roboczy” na pasku narzędzi obszaru roboczego.

  Otworzy się okno dialogowe “Konfiguruj obszar roboczy”.

 4. Wybierz najwyższy wpis na liście rozwijanej “Dodatek kontroli wersji”. To jest pusta linia.
 5. Kliknij OK”.

091523 1551 Kontrolawer14

Eksportowanie i importowanie obiektów

Obiekty TIA Portal muszą zostać wyeksportowane do obszaru roboczego, zanim będą mogły być zarządzane przez program kontroli wersji. Obiekty z TIA Portal są eksportowane do obszaru roboczego w różnych formatach w zależności od ich typu i języka programowania:

 • Bloki kodu (OB, FB i FC) są eksportowane jako pliki XML w językach programowania LAD, FBD, STL i GRAPH. Możesz wybrać, czy bloki kodu SCL mają być eksportowane jako plik XML czy SCL.
 • Możesz wybrać, czy bloki danych mają być eksportowane jako pliki XML czy DB.
 • Możesz wybrać, czy typy danych PLC mają być eksportowane jako pliki XML czy UDT.
 • Tabele znaczników PLC są zawsze eksportowane jako pliki XML.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz importować obiekty z obszaru roboczego z powrotem do TIA Portal.

Wymóg

Edytor obszaru roboczego jest otwarty.

Eksportowanie obiektów z TIA Portal do obszaru roboczego

Aby wyeksportować obiekty z TIA Portal do obszaru roboczego, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź nazwy obiektów, które chcesz wyeksportować, aby upewnić się, że są zgodne z konwencjami nazewnictwa systemu plików Windows.
 2. Sprawdź, czy na docelowym nośniku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
 3. W obszarze projektu wybierz obiekty, które chcesz wyeksportować. Możesz także wybrać foldery, grupy, jednostki oprogramowania i całe urządzenia jako obiekty eksportu. Pozostaną one dostępne w obszarze roboczym. Wybierając więcej niż jeden obiekt, pamiętaj, że obiekty, które chcesz wyeksportować, muszą być elementami równorzędnymi w tym samym folderze lub w tej samej grupie. Oznacza to, że nie można eksportować tabeli tagów PLC razem z blokiem.
 4. Przeciągnij obiekty do obszaru roboczego. Przeciągnięcie obiektów do symbolu “…” eksportuje je do katalogu wyższego poziomu.

  Jeśli zaznaczenie zawiera obiekty, które nie zostały skompilowane, wyświetli się okno dialogowe “Wymagana kompilacja”. Aby wyeksportować te obiekty, kliknij “Tak”. Obiekty te są następnie kompilowane. Jeśli klikniesz “Nie”, eksportowane będą tylko obiekty, które zostały już skompilowane.

 5. Jeśli obszar roboczy zawiera już obiekty o tej samej nazwie, otwiera się okno dialogowe “Eksportuj”. Wybierz żądaną opcję i potwierdź przyciskiem “OK”.

  Eksport zostanie wykonany, a po jego zakończeniu pojawi się komunikat. Jeśli eksport się powiódł, wyeksportowane obiekty zostaną dodane do obszaru roboczego. Jeśli eksport nie mógł zostać wykonany lub nie został w całości wyeksportowany, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kliknij link w oknie komunikatu, aby wyświetlić odpowiedni wpis w dzienniku.

  Po cofnięciu eksportu nowo wyeksportowane obiekty nie zostaną usunięte z obszaru roboczego. Tylko połączenie pomiędzy ostatnim wyeksportowanym obiektem jest rozdzielane w projekcie TIA Portal i obszarze roboczym.

Importowanie obiektów z obszaru roboczego do TIA Portal

Aby zaimportować obiekty z obszaru roboczego do TIA Portal, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze roboczym wybierz obiekty, które chcesz zaimportować. Możesz także wybrać foldery jako obiekty importu. Foldery pozostają dostępne w obszarze projektu. Wybierając więcej niż jeden obiekt, pamiętaj, że wszystkie obiekty, które chcesz zaimportować, muszą być elementami równorzędnymi w tym samym folderze.
 2. Przeciągnij obiekty w odpowiednie miejsce w obszarze projektu.
 3. Jeżeli obszar projektu zawiera już obiekty o tej samej nazwie, otwiera się okno dialogowe “Importuj”. Wybierz żądaną opcję i potwierdź przyciskiem “OK”.

  Import zostanie wykonany, a po jego zakończeniu pojawi się komunikat. Jeżeli import się powiódł, zaimportowane obiekty zostaną dodane do obszaru projektu. Jeśli import nie mógł zostać wykonany lub nie został w całości wykonany, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kliknij link w oknie komunikatu, aby wyświetlić odpowiedni wpis w dzienniku.

Notatka

Podczas importowania do pustego projektu należy pamiętać, że nazwy folderów systemowych zależą od języka. Oznacza to, że zawartość zależną od języka można poprawnie zaimportować tylko wtedy, gdy ustawiony jest właściwy język projektu.

091523 1551 Kontrolawer15

Porównywanie obiektów w projekcie z powiązanymi plikami obszaru roboczego

Symbole w TIA Portal wskazują, czy obiekty obszaru roboczego są identyczne z obiektami w TIA Portal, czy też istnieją między nimi różnice. Foldery i inne elementy kontenerów pokazują stan elementów niższego poziomu.

Jeśli obiekty w projekcie różnią się od podłączonych do nich plików obszaru roboczego, możesz przeprowadzić porównanie za pomocą zewnętrznego programu porównawczego. Pozwala to określić różnice. Edytor obszaru roboczego zawiera pozycję w menu skrótów obiektów różniących się od siebie, od której można rozpocząć porównanie. Ta pozycja menu skrótów zależy od konfiguracji programów porównawczych. Oferowane są tylko programy porównawcze skonfigurowane dla danego typu pliku. Jeśli wybrany plik zawiera różne typy plików, oferowane są programy porównawcze wybrane w ustawieniu “Wszystkie pliki”. Kolejność programów porównawczych w menu skrótów odpowiada kolejności na liście programów porównawczych w ustawieniach.

Wymóg

 • Skonfigurowałeś co najmniej jeden zewnętrzny program porównawczy dla wymaganego rozszerzenia pliku.
 • Edytor obszaru roboczego jest otwarty.

Procedura

Aby porównać obiekty w projekcie z powiązanymi plikami obszaru roboczego, wykonaj następujące kroki:

 1. W obszarze projektu edytora obszaru roboczego wybierz obiekty, które chcesz porównać. Możesz wybrać wiele plików i folderów.
 2. Kliknij polecenie “Porównaj z plikiem obszaru roboczego >” z menu skrótów i wybierz podmenu żądanego programu porównującego.
 3. Jeśli w Twoim wyborze znajdują się obiekty, które nie zostały jeszcze skompilowane, pojawi się komunikat “Wymagana kompilacja”. Aby uruchomić porównanie, kliknij “Tak”.

  Otworzy się skonfigurowany program porównawczy. W zależności od dokonanego wyboru i programu porównawczego wyniki porównania są wyświetlane w wielu zakładkach lub wystąpieniach programu porównawczego.

091523 1551 Kontrolawer16

Synchronizowanie obiektów

Kiedy obiekty są eksportowane z TIA Portal do obszaru roboczego lub importowane z obszaru roboczego do TIA Portal, status porównania tych obiektów wskazuje, że są one identyczne. Jeśli obiekty lub powiązane z nimi pliki ulegną zmianie, wynik porównania ulegnie zmianie, a symbole porównania pokażą, gdzie nastąpiła zmiana. Należy uruchomić synchronizację, aby obiekty i połączone z nimi pliki znów były spójne. Masz następujące możliwości wyboru działań, które mają zostać zrealizowane:

 • Określ poszczególne działania:

  Dla każdego pojedynczego obiektu możesz określić, czy ma on zostać wyeksportowany z TIA Portal do obszaru roboczego, czy też zaimportowany z obszaru roboczego do TIA Portal. Można także określić, że podczas synchronizacji nie będą wykonywane żadne akcje dla określonego obiektu.

Notatka

Użyj przycisku “Odrzuć wszystkie akcje” na pasku narzędzi obszaru projektu, aby w razie potrzeby ustawić akcje dla wszystkich obiektów na “Brak akcji”.

 • Określ tę samą akcję dla wszystkich obiektów:

  Jeśli chcesz zsynchronizować wiele obiektów, możesz użyć paska narzędzi, aby określić jedną akcję dla wszystkich obiektów. Wybrana akcja zostanie następnie zastosowana do wszystkich obiektów.

Notatka

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Możesz określić akcje tylko dla obiektów, których wersje projektu i obszaru roboczego TIA Portal różnią się.
 • Jeśli połączyłeś plik obszaru roboczego z kilkoma obiektami na różnych urządzeniach, możesz użyć “Eksportu” tylko jako akcji synchronizacji na jednym z obiektów.

Wymóg

Edytor obszaru roboczego jest otwarty.

Procedura

Aby zsynchronizować obiekty, których wersje różnią się, wykonaj następujące czynności:

 • Dla każdego obiektu przejdź do kolumny “Akcja” i z rozwijanej listy wybierz akcję, która ma zostać wykonana dla tego obiektu podczas synchronizacji, lub kliknij w jeden z poniższych przycisków na pasku narzędzi:
  • Importuj zmiany z obszaru roboczego
  • Eksportuj zmiany do obszaru roboczego
  • Zaimportuj wszystko
  • Eksportuj wszystko
 • Kliknij “Synchronizuj” na pasku narzędzi.

Wynik

W przypadku obiektów o różnych wersjach wybrane akcje zostaną wykonane, a po ich zakończeniu otrzymasz komunikat. Jeśli synchronizacja przebiegła pomyślnie, status porównania tych obiektów wskazuje, że wersje projektu TIA Portal i obszaru roboczego są identyczne. Jeśli synchronizacja nie mogła zostać przeprowadzona, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kliknij link w oknie komunikatu, aby wyświetlić odpowiedni wpis w dzienniku.

091523 1551 Kontrolawer17

Edycja informacji o obszarze roboczym obiektu

Jeśli nazwa lub ścieżka pliku synchronizowanego z TIA Portal w obszarze roboczym zostanie zmieniona, TIA Portal nie będzie w stanie znaleźć tego pliku. W kolumnie “Plik obszaru roboczego” w obszarze projektu wyświetlany jest komunikat dotyczący obiektu, który został powiązany ze zmodyfikowanym plikiem. Możesz ręcznie zmienić plik obszaru roboczego lub ścieżkę dostępu, aby TIA Portal mógł ponownie zsynchronizować obiekt z plikiem obszaru roboczego.

Możesz także usunąć połączenie obiektu TIA Portal z plikiem obszaru roboczego. Obiekt nie jest już synchronizowany z obszarem roboczym.

Wymóg

Edytor obszaru roboczego jest otwarty.

Zmiana pliku obszaru roboczego

Aby zmienić plik obszaru roboczego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz obiekt, dla którego chcesz zmienić plik obszaru roboczego.
 2. Kliknij pole “Plik obszaru roboczego”.
 3. Wprowadź nową nazwę pliku lub kliknij “…”, aby wybrać plik z systemu plików.

Zmień ścieżkę dostępu

Aby zmienić ścieżkę dostępu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz obiekt, dla którego chcesz zmienić ścieżkę dostępu.
 2. Kliknij pole “Ścieżka dostępu”.
 3. Wprowadź nową ścieżkę względną.

Usuwanie połączenia obiektu z plikiem obszaru roboczego

Aby usunąć połączenie obiektu z plikiem obszaru roboczego, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie pole “Ścieżka dostępu” obiektu, którego połączenie z plikiem obszaru roboczego chcesz usunąć. Można także wybrać pole i nacisnąć klawisz <F2>.
 2. Usuń ścieżkę.

  Ścieżka dostępu i plik obszaru roboczego obiektu zostaną usunięte. Stan synchronizacji i lista rozwijana akcji również zostaną usunięte. Obiekt TIA Portal jest teraz ponownie niezależny od obszaru roboczego.

091523 1551 Kontrolawer18

Podstawy dodatków w obszarze roboczym

Dodatki w TIA Portal

Możesz używać języka C# i interfejsu API otwartości TIA Portal do programowania własnych dodatków do TIA Portal w celu rozszerzenia jego funkcjonalności. W niektórych obszarach TIA Portal możesz dodawać swoje funkcje do istniejących menu skrótów. Aby utworzyć dodatek, wymagane są następujące podstawowe kroki:

 1. Utwórz dodatek przy użyciu języka C# i interfejsu API otwartości portalu TIA.
 2. Konwertuj plik DLL na plik dodatku, korzystając z dostarczonego oprogramowania i pliku konfiguracyjnego.
 3. Skopiuj plik dodatku do katalogu instalacyjnego TIA Portal.
 4. Włącz dodatek na karcie zadań Dodatki.

Dodatki w edytorze obszaru roboczego

Dodatków można używać w następujący sposób w edytorze obszaru roboczego interfejsu kontroli wersji:

 • Możesz dodać wpisy ogólne do menu skrótów w obszarze roboczym.
 • Możesz dodać wpisy specyficzne dla dodatku Repozytorium do menu skrótów w obszarze roboczym.
 • Możesz rozszerzyć przepływy pracy w zakresie przeciągania i upuszczania oraz synchronizacji w obszarze roboczym o dodatkowe funkcje.

Zasadniczo dodatki te tworzy się w taki sam sposób, jak inne dodatki. Oznacza to, że wszystkie powyższe kroki należy wykonać także dla dodatków w edytorze obszaru roboczego. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące różnice:

 • Dodatki do przepływów pracy i dodatki do repozytorium muszą być również skonfigurowane dla obszaru roboczego.
 • W programowaniu wykorzystywane są dodatkowe przestrzenie nazw i obiekty w nich zawarte.

091523 1551 Kontrolawer19


Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie