Ładowanie projektu

Udostępnij
Ogólne informacje o załadowaniu projektu

Wstęp

Aby skonfigurować system automatyzacji, musisz załadować wygenerowane dane projektu offline na podłączone urządzenia. Te dane projektu są generowane na przykład podczas konfiguracji sprzętu, sieci i połączeń lub podczas programowania programu użytkownika lub podczas tworzenia receptur.

Przy pierwszym pobraniu pobierane są całe dane projektu. Podczas późniejszych operacji ładowania pobierane są tylko zmiany.

Dane projektu możesz pobrać na urządzenia i karty pamięci.

Notatka

Począwszy od TIA Portal V15 i procesora S7-1500 od oprogramowania V2.5, tabele znaczników są dołączane podczas pobierania na urządzenie lub na kartę pamięci oraz podczas pobierania z urządzenia lub karty pamięci. Dzięki temu tabele znaczników będą dostępne online również na Twoim procesorze. Tagi PLC są przechowywane zgodnie z tabelami tagów skonfigurowanymi w trybie offline. Urządzenie może przeprowadzić porównanie online/offline i pobrać tabele znaczników.

Notatka

Podczas kompilacji urządzenia nie można rozpocząć żadnego dodatkowego procesu pobierania. Należy przy tym pamiętać, że proces kompilacji można nie tylko wykonać ręcznie, ale można go także uruchomić automatycznie w przypadku urządzeń sterujących i monitorujących.

Możliwe opcje pobierania

W zależności od obiektu, który chcesz pobrać, masz następujące możliwości:

 • Sprzęt i oprogramowanie (tylko zmiany)

  Zarówno konfiguracja sprzętowa, jak i oprogramowanie są pobierane do miejsca docelowego, jeśli istnieją różnice między wersją online i offline.

 • Konfiguracja sprzętu

  Do miejsca docelowego pobierana jest tylko konfiguracja sprzętowa.

 • Oprogramowanie (tylko zmiany)

  Do miejsca docelowego pobierane są tylko te obiekty, które różnią się w trybie online i offline.

 • Oprogramowanie (wszystkie)

  Program PLC zawierający wszystkie bloki, typy danych PLC i znaczniki PLC jest ładowany do urządzenia docelowego, a wszystkie wartości są resetowane do wartości początkowych. Należy pamiętać, że dotyczy to również wartości retencyjnych.

Możesz także przesłać dane projektu znajdujące się już na urządzeniu z powrotem do swojego projektu. Masz następujące opcje:

 • Prześlij całe urządzenie jako nową stację

  Konfiguracja sprzętowa urządzenia i oprogramowanie na urządzeniu są ładowane w projekcie.

  Wszystkie istotne dane urządzenia są przesyłane do projektu.

 • Prześlij oprogramowanie urządzenia

  Tylko bloki i parametry z urządzenia są przesyłane do istniejącego procesora w projekcie.

W obu przypadkach podczas ładowania wszystkie wystąpienia typów bibliotek są ponownie łączone z odpowiednią wersją typu w bibliotece projektu. Jeśli dla załadowanej instancji nie jest jeszcze dostępny odpowiedni typ lub poprawna wersja typu nie istnieje w bibliotece projektu, typ lub wersja zostanie dodana do biblioteki projektu.

Pobieranie z synchronizacją

W inżynierii zespołowej możliwa jest praca kilku użytkowników nad jednym projektem z kilkoma systemami inżynierskimi w tym samym czasie i dostęp do jednego procesora S7-1500. Aby zapewnić spójność w ramach współdzielonego projektu, konieczna jest synchronizacja zmienionych danych przed wczytaniem, aby nic nie zostało przypadkowo nadpisane.

W przypadku wykrycia różnic pomiędzy zarządzaniem danymi online i offline we wspólnym projekcie, które wynikają z innego systemu inżynierskiego, podczas ładowania oferowana jest automatyczna synchronizacja ładowanych danych.

W takim przypadku w oknie dialogowym “Synchronizacja” wyświetlane są dane do synchronizacji z aktualnym stanem (porównanie online-offline) i możliwymi działaniami.

Przypadek użycia

Rekomendacje

Synchronizacja

Jeden lub więcej bloków w procesorze (online) jest nowszych niż w systemie inżynierskim (offline). Bloki te należy przesłać z procesora do systemu inżynierskiego przed pobraniem. Możliwa jest automatyczna synchronizacja:

Bloki w systemie inżynierskim są aktualizowane przed załadowaniem.

Utworzono jeden lub więcej nowych bloków, które istnieją tylko na procesorze (online). Bloki te należy przesłać z procesora do systemu inżynierskiego przed pobraniem. Możliwa jest automatyczna synchronizacja:

Nowe bloki są dodawane do systemu inżynierskiego przed pobraniem.

Jeden lub więcej bloków w procesorze zostało usuniętych. Bloki należy również usunąć przed pobraniem do systemu inżynierskiego. Automatyczna synchronizacja nie jest możliwa.

Bloki usunięte na CPU należy usunąć ręcznie w projekcie offline w systemie inżynierskim.

Jeden lub więcej bloków w procesorze i w systemie inżynierskim jest różnych.

Dzieje się tak w przypadku, gdy inny użytkownik zmienił bloki, w których również dokonałeś poprawek i wgrał je już do CPU.

Te bloki z konkurencyjnymi zmianami muszą zostać dostosowane ręcznie. W tym przypadku Ty decydujesz, jakie zmiany zaakceptujesz.

Jeżeli bloki na CPU mają zostać zachowane, należy je przejąć z CPU w systemie inżynierskim przed pobraniem do CPU.

Jeśli mają zostać zastosowane zmienione bloki, możesz kontynuować pobieranie bez synchronizacji.

Automatyczna synchronizacja nie jest możliwa:

Dotknięte bloki w procesorze lub w systemie inżynieryjnym muszą zostać dostosowane ręcznie. Jedna z istniejących wersji bloku (online lub offline) zostanie przy tym nadpisana.

Istnieją różnice w konfiguracji sprzętowej procesora (online) i systemu inżynieryjnego (offline). Różnice w konfiguracji sprzętowej należy dostosować ręcznie. W tym przypadku Ty decydujesz, jaką konfigurację sprzętową zaakceptujesz.

Jeśli istniejąca konfiguracja sprzętowa procesora ma zostać zachowana, należy ją zastosować w swoim systemie inżynieryjnym przed pobraniem.

Jeśli chcesz zastosować zmienioną konfigurację sprzętową, możesz kontynuować pobieranie bez synchronizacji.

Automatyczna synchronizacja nie jest możliwa:

Konfigurację sprzętową należy dostosować ręcznie.

Jedna z istniejących konfiguracji sprzętowych (online lub offline) zostanie nadpisana.

W razie potrzeby możesz użyć polecenia “Wymuś pobranie na urządzenie”, aby pobrać bloki bez synchronizacji.

091523 1602 adowaniepro1

Pobieranie danych projektu na urządzenie

W poniższej sekcji opisano ogólną procedurę pobierania danych projektu na urządzenie. Szczegółowe informacje na temat sposobu pobierania określonych obiektów oraz wszelkie szczególne uwagi można znaleźć w pomocy online produktu.

Wymóg

 • Dane projektu są spójne.
 • Każde urządzenie, na które chcesz pobrać, jest dostępne poprzez dostęp online.

Procedura

Aby pobrać dane projektu na wybrane urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 • Wybierz jeden lub więcej systemów urządzeń w drzewie projektu.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element.

  Otworzy się menu skrótów.

 • Wybierz żądaną opcję w menu skrótów podmenu “Pobierz na urządzenie”.
Notatka

Pamiętaj, że dostępne opcje zależą od wybranego urządzenia.

 • W razie potrzeby zestawiane są dane projektu.
  • Jeśli wcześniej nawiązałeś połączenie online, otworzy się okno dialogowe “Wczytaj podgląd”. W tym oknie dialogowym wyświetlane są komunikaty i propozycje działań niezbędnych do pobrania.
  • Jeśli wcześniej nie nawiązałeś połączenia online, otworzy się okno dialogowe “Rozszerzone pobieranie na urządzenie”, w którym musisz najpierw wybrać interfejsy, za pośrednictwem których chcesz nawiązać połączenie online z urządzeniem. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich kompatybilnych urządzeń, wybierając odpowiednią opcję i klikając polecenie “Rozpocznij wyszukiwanie”.
 • Sprawdź komunikaty w oknie dialogowym “Wczytaj podgląd” i w razie potrzeby wybierz akcje w kolumnie “Akcja”.
091523 1602 adowaniepro2 Ostrzeżenie
Zapobieganie obrażeniom ciała i szkodom materialnym

Wykonywanie proponowanych działań podczas pracy instalacji może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne w przypadku nieprawidłowego działania lub błędów programu.

Przed rozpoczęciem działań upewnij się, że nie może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

 • Gdy tylko ładowanie stanie się możliwe, przycisk “Załaduj” zostanie aktywowany.
 • Kliknij przycisk “Załaduj”.

  Operacja ładowania jest wykonywana. Jeśli zajdzie potrzeba synchronizacji, system automatycznie wyświetli okno dialogowe “Synchronizacja”. To okno dialogowe wyświetla komunikaty i sugeruje działania wymagane do synchronizacji. Masz możliwość wykonania tych czynności lub wymuszenia pobierania bez synchronizacji, klikając “Wymuś pobieranie na urządzenie”. Jeśli wykonałeś sugerowane czynności, zostaniesz zapytany, czy chcesz kontynuować pobieranie. Następnie otworzy się okno dialogowe “Wczytaj wyniki”. W tym oknie dialogowym możesz sprawdzić, czy operacja ładowania zakończyła się pomyślnie i podjąć dalsze niezbędne działania.

 • Kliknij przycisk “Zakończ”.

Wynik

Wybrane dane projektu zostały pobrane na urządzenia.

091523 1602 adowaniepro3

Pobieranie danych projektu na kartę pamięci

Masz możliwość załadowania danych projektu na kartę pamięci. W przypadku procesorów serii S7-300/400 można także bezpośrednio pobrać program użytkownika na kartę pamięci włożoną do procesora.

Aby pobrać dane projektu na kartę pamięci, masz następujące możliwości:

 • Przeciąganie danych projektu na kartę pamięci
 • Zapis danych projektu na kartę pamięci
 • Pobieranie programu użytkownika na kartę pamięci włożoną do procesora serii S7-300/400

Wymóg

Wyświetlana jest karta pamięci.

Pobieranie danych projektu na kartę pamięci

Aby pobrać dane projektu na kartę pamięci, wykonaj następujące kroki:

 1. W drzewie projektu przeciągnij na kartę pamięci dane projektu, które chcesz pobrać.

  Jeśli to konieczne, dane projektu są kompilowane. Następnie otworzy się okno dialogowe “Wczytaj podgląd”. To okno dialogowe wyświetla alarmy i zaleca działania potrzebne do operacji ładowania.

 2. Sprawdź alarmy i w razie potrzeby wybierz działania w kolumnie “Działanie”.

  Gdy tylko pobieranie stanie się możliwe, przycisk “Wczytaj” zostanie aktywowany.

 3. Kliknij przycisk “Załaduj”.

  Operacja ładowania jest wykonywana.

Lub:

 1. W drzewie projektu wybierz dane projektu, które chcesz pobrać.
 2. Aby to zrobić, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie “Kopiuj” z menu skrótów. Możesz także użyć kombinacji klawiszy <Ctrl+C>.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę pamięci i wybierz polecenie “Wklej” z menu skrótów. Można także użyć kombinacji klawiszy <Ctrl+V>.

  Jeśli to konieczne, dane projektu są kompilowane. Następnie otworzy się okno dialogowe “Wczytaj podgląd”. To okno dialogowe wyświetla alarmy i zaleca działania potrzebne do operacji ładowania.

 4. Sprawdź alarmy i w razie potrzeby wybierz działania w kolumnie “Działanie”.

  Gdy tylko pobieranie stanie się możliwe, przycisk “Wczytaj” zostanie aktywowany.

 5. Kliknij przycisk “Załaduj”.

  Operacja ładowania jest wykonywana.

Lub:

 1. W drzewie projektu wybierz dane projektu, które chcesz pobrać.
 2. Z menu “Projekt” wybierz polecenie “Czytnik kart/pamięć USB > Zapisz na kartę pamięci”.

  Otworzy się okno dialogowe “Wybierz kartę pamięci”.

 3. Wybierz kartę pamięci kompatybilną z procesorem.

  W dolnej części okna dialogowego aktywowany jest przycisk z zielonym znacznikiem wyboru.

 4. Kliknij przycisk z zielonym znacznikiem wyboru.

  Jeśli to konieczne, dane projektu są kompilowane. Następnie otworzy się okno dialogowe “Wczytaj podgląd”. To okno dialogowe wyświetla alarmy i zaleca działania potrzebne do operacji ładowania.

 5. Sprawdź alarmy i w razie potrzeby wybierz działania w kolumnie “Działanie”.

  Gdy tylko pobieranie stanie się możliwe, przycisk “Wczytaj” zostanie aktywowany.

 6. Kliknij przycisk “Załaduj”.

  Operacja ładowania jest wykonywana.

Pobieranie programu użytkownika na kartę pamięci w CPU (tylko S7-300/400)

Aby pobrać program użytkownika na kartę pamięci w procesorze serii S7-300/400, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz procesor z serii S7-300/400 w drzewie projektu.
 2. Z menu “Online” wybierz polecenie “Pobierz program użytkownika na kartę pamięci”.

  Otworzy się okno dialogowe “Wczytaj podgląd”. To okno dialogowe wyświetla alarmy i zaleca działania potrzebne do operacji ładowania.

 3. Sprawdź alarmy i w razie potrzeby wybierz działania w kolumnie “Działanie”.

  Gdy tylko pobieranie stanie się możliwe, przycisk “Wczytaj” zostanie aktywowany.

 4. Kliknij przycisk “Załaduj”.

  Operacja ładowania zostanie wykonana i wyświetli się okno dialogowe “Wczytaj wyniki”. To okno dialogowe wyświetla alarmy i sugeruje możliwe działania.

 5. Sprawdź alarmy i w razie potrzeby wybierz działania w kolumnie “Działanie”.
 6. Kliknij przycisk “Zakończ”.

091523 1602 adowaniepro4

Przesyłanie danych projektu z urządzenia

W poniższej sekcji opisano ogólną procedurę przesyłania danych projektu z urządzenia. To, które dane projektu można przesłać z urządzenia, zależy od zainstalowanych produktów.

Masz następujące możliwości przesyłania danych projektu z urządzenia do swojego projektu:

 • Przesyłanie jako nowa stacja

  Dzięki tej opcji możesz przesłać istniejące dane projektu urządzenia do swojego projektu jako nową stację.

 • Przesyłanie danych projektu urządzenia

  Dzięki tej opcji przesyłasz dane projektu z urządzenia do istniejącego procesora w projekcie. Dane projektu, które można załadować, znajdziesz w pomocy online produktu.

W obu przypadkach wszystkie wystąpienia typów bibliotek są ponownie łączone z odpowiednią wersją typu w bibliotece projektu podczas przesyłania. Jeśli dla przesłanej instancji nie jest jeszcze dostępny odpowiedni typ lub poprawna wersja typu nie istnieje w bibliotece projektu, typ lub wersja zostanie dodana do biblioteki projektu. Do projektu można wgrać typy bibliotek w stanie “w teście”, które są zapisane na urządzeniu, jeżeli w bibliotece projektu dostępna jest udostępniona wersja typu, na której oparta jest wersja testowa.

Wymóg

 • Projekt jest otwarty.
 • Konfiguracja sprzętowa i oprogramowanie, które należy wgrać, muszą być kompatybilne z Portalem TIA. Jeżeli dane na urządzeniu zostały utworzone poprzednią wersją programu lub innym oprogramowaniem konfiguracyjnym prosimy o sprawdzenie czy są one kompatybilne.

Przesyłanie jako nowa stacja

Aby przesłać całe urządzenie do swojego projektu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz nazwę projektu w drzewie projektu.
 2. W menu “Online” wybierz opcję “Prześlij urządzenie jako nową stację (sprzęt i oprogramowanie)”.

  Otworzy się okno dialogowe “Prześlij urządzenie do PG/PC”.

 3. Z listy rozwijanej “Typ interfejsu PG/PC” wybierz typ interfejsu, którego chcesz użyć do operacji przesyłania.
 4. Z listy rozwijanej “Interfejs PG/PC” wybierz interfejs, który ma być używany.
 5. Kliknij przycisk “Konfiguruj interfejs” po prawej stronie listy rozwijanej “Interfejs PG/PC”, aby dostosować ustawienia dla wybranego interfejsu.
 6. Wyświetl wszystkie kompatybilne urządzenia wybierając odpowiednią opcję i klikając polecenie “Rozpocznij wyszukiwanie”. W tabeli dostępnych urządzeń wybierz urządzenie, z którego chcesz wczytać dane projektu.
 7. Kliknij “Załaduj”.

  W zależności od wybranego urządzenia pojawia się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak położenie stojaka modułowego.

  Dane projektu urządzenia zostaną przesłane do projektu. Możesz edytować go w trybie offline, a następnie ponownie pobrać na urządzenie.

Przesyłanie danych projektu urządzenia

Aby przesłać do projektu tylko dane projektu z jednego urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Nawiąż połączenie online z urządzeniem, z którego chcesz pobrać dane projektu.
 2. Wybierz urządzenie w drzewie projektu.

  Polecenie “Prześlij z urządzenia (oprogramowanie)” w menu “Online” jest włączone.

 3. W menu “Online” wybierz polecenie “Prześlij z urządzenia (oprogramowanie)”.

  Otworzy się okno dialogowe “Prześlij podgląd”.

 4. Sprawdź alarmy w oknie dialogowym “Prześlij podgląd” i wybierz niezbędne działania w kolumnie “Akcja”.

  Gdy tylko przesyłanie stanie się możliwe, przycisk “Prześlij z urządzenia” zostanie aktywowany.

 5. Kliknij przycisk “Prześlij z urządzenia”.

  Operacja ładowania jest wykonywana.

Ładowanie danych projektu z innej wersji projektu z urządzenia

Po wykonaniu poleceń “Prześlij z urządzenia (oprogramowanie)” i “Wczytanie urządzenia jako nowej stacji (sprzęt i oprogramowanie)” w menu “Online” sprawdzane jest, czy dane projektu na urządzeniu nie zostały utworzone w innej wersji niż otwarta wersja TIA Portal.

Jeśli dane projektu zostały utworzone przy użyciu innej wersji projektu, w oknie dialogowym “Prześlij podgląd” znajdziesz informację, czy wszystkie wymagania dotyczące przesyłania zostały spełnione.

Zanotuj informacje o wymaganiach dotyczących załadunku i jeśli to konieczne, wybierz polecenie w menu wyboru w kolumnie “Akcja”.

Przycisk “Prześlij z urządzenia” jest aktywny, gdy tylko widok zostanie zaktualizowany i możliwe będzie przesyłanie.

Specjalne funkcje w przypadku korzystania z bloków danych z innych wersji produktu

Bloki danych utworzone w innej wersji produktu TIA Portal nie mogą być otwierane i edytowane w bieżącej wersji produktu.

091523 1602 adowaniepro5

Ładowanie danych projektu z karty pamięci

Masz następujące możliwości przesyłania danych projektu z karty pamięci do swojego projektu:

 • Prześlij dane projektu z karty pamięci jako nową stację

  Dzięki tej opcji możesz przesłać dane projektu z karty pamięci do swojego projektu jako nową stację.

 • Prześlij dane projektu z karty pamięci do istniejącego urządzenia

  Dzięki tej opcji możesz przesłać dane projektu z karty pamięci do urządzenia istniejącego w Twoim projekcie. Dane projektu, które można załadować, znajdziesz w pomocy online produktu.

W obu przypadkach wszystkie wystąpienia typów bibliotek są ponownie łączone z odpowiednią wersją typu w bibliotece projektu podczas ładowania. Jeśli dla załadowanej instancji nie jest jeszcze dostępny odpowiedni typ lub poprawna wersja typu nie istnieje w bibliotece projektu, typ lub wersja zostanie dodana do biblioteki projektu.

Wymóg

 • Projekt jest otwarty.
 • Wyświetlana jest karta pamięci.
 • Konfiguracja sprzętowa i oprogramowanie, które należy wgrać, muszą być kompatybilne z Portalem TIA. Jeżeli dane na karcie pamięci zostały utworzone poprzednią wersją programu lub innym oprogramowaniem konfiguracyjnym, prosimy o sprawdzenie, czy są one kompatybilne.

Przesyłanie danych projektu jako nowej stacji

Aby przesłać dane projektu z karty pamięci do projektu, wykonaj następujące kroki:

 1. W drzewie projektu wybierz dane projektu, które chcesz przesłać.
 2. W menu “Online” wybierz opcję “Prześlij urządzenie jako nową stację (sprzęt i oprogramowanie)”.

Lub:

 1. W drzewie projektu przeciągnij folder karty pamięci do projektu.

Lub:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę pamięci.
 2. Z menu skrótów wybierz opcję “Kopiuj”.
 3. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy.
 4. Z menu skrótów wybierz polecenie “Wklej”.

Przesyłanie danych projektu na istniejące urządzenie

Aby przesłać dane projektu z karty pamięci do istniejącego urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 1. W drzewie projektu przeciągnij folder karty pamięci na urządzenie w projekcie lub skopiuj kartę pamięci i wklej dane do urządzenia.

  Otworzy się okno dialogowe “Prześlij podgląd”.

 2. Sprawdź alarmy w oknie dialogowym “Prześlij podgląd” i wybierz niezbędne działania w kolumnie “Akcja”.

  Gdy tylko przesyłanie stanie się możliwe, przycisk “Prześlij z urządzenia” zostanie aktywowany.

 3. Kliknij przycisk “Prześlij z urządzenia”.

  Operacja ładowania jest wykonywana.

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie