TIA Portal – Okno inspektora

Udostępnij

Okno inspektora

Funkcja okna Inspektora

Dodatkowe informacje o wybranym obiekcie lub wykonanych akcjach wyświetlane są w oknie inspektora.

Układ okna Inspektora

Poniższe rysunki przedstawiają elementy okna Inspektora:

03 image1

Zakładka „Właściwości”.

Zakładka „Informacje”.

Zakładka „Diagnostyka”.

Nawigacja obszarowa w zakładce „Właściwości”.

Treść zakładki „Właściwości”.

03 image2

Zakładka „Właściwości”.

Zakładka „Informacje”.

Zakładka „Diagnostyka”.

Nawigacja po dodatkowych zakładkach w ramach zakładki (dostępna tylko w zakładkach „Informacje” i „Diagnostyka”)

Pasek narzędzi (dostępny tylko na dodatkowych zakładkach „Ogólne” i „Kompiluj” w zakładce „Informacje”)

Treść zakładki „Kompiluj” w zakładce „Informacje”.

Zakładka „Właściwości”.

Na tej karcie wyświetlane są właściwości wybranego obiektu. Tutaj możesz zmienić edytowalne właściwości.

Zakładka „Informacje”.

W zakładce tej wyświetlane są dodatkowe informacje o wybranym obiekcie, a także alarmy dotyczące wykonanych akcji (np. kompilacji).

Zakładka „Diagnostyka”.

Na tej karcie znajdują się informacje o zdarzeniach związanych z diagnostyką systemu, skonfigurowanych zdarzeniach alarmowych i diagnostyce połączeń.

Nawigacja w zakładkach

Do wyświetlania potrzebnych informacji na kartach można używać nawigacji obszarowej i zakładek niższego poziomu.

pasek narzędzi

Za pomocą paska narzędzi w zakładkach „Ogólne” i „Kompiluj” w zakładce „Informacje” można określić, jakie typy alarmów mają być wyświetlane. Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie następujących typów alarmów:

 • Błędy
 • Ostrzeżenia
 • Informacja

Podstawy kart zadań

Funkcja kart zadań

W zależności od edytowanego lub wybranego obiektu dostępne są karty zadań umożliwiające wykonanie dodatkowych czynności. Działania te obejmują:

 • Wybieranie obiektów z biblioteki lub z katalogu sprzętu
 • Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów w projekcie
 • Przeciąganie predefiniowanych obiektów na obszar roboczy

Dostępne karty zadań znajdziesz na pasku po prawej stronie ekranu. Możesz je zwinąć i otworzyć ponownie w dowolnym momencie. To, które karty zadań są dostępne, zależy od zainstalowanych produktów . Bardziej złożone karty zadań są podzielone na panele, które można również zwijać i otwierać ponownie.

Układ kart zadań

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy pasek z kartami zadań:

03 image3

Karty zadań zamknięte

Karta zadań otwarta

Otwarta paleta karty zadań

Zamknięta paleta karty zadań

Zmiana trybu panelu

Możesz wybrać jeden z dwóch trybów panelu:

 • Tryb pojedynczego panelu:

W danym momencie otwarte jest tylko jedno okienko. Jeśli otworzysz kolejne okienko, poprzednio otwarte okienko zostanie automatycznie zamknięte.

 • Tryb wielu okien:

Możesz otworzyć kilka okienek jednocześnie.

Procedura

Aby zmienić tryb panelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk „Zmień tryb panelu” nad panelami na karcie zadań.

Projekty referencyjne

Funkcja projektów referencyjnych

W palecie „Projekty referencyjne” oprócz bieżącego projektu możesz otworzyć inne projekty. Te projekty referencyjne są chronione przed zapisem i nie można ich edytować. Można jednak przeciągnąć obiekty projektu referencyjnego do bieżącego projektu i tam je dalej edytować. Możesz także porównać obiekty projektu referencyjnego z obiektami bieżącego projektu.

Układ palety „Projekty referencyjne”.

Poniższy rysunek przedstawia układ palety „Projekty referencyjne”:

03 image4

Pasek tytułu

pasek narzędzi

Otwarte projekty referencyjne

Pasek tytułu

Strzałka zamykająca paletę znajduje się na pasku tytułowym palety „Projekty referencyjne”. Po zamknięciu kierunek, w którym wskazuje strzałka, zmienia się z dołu na prawo. Można go teraz użyć do ponownego otwarcia palety.

pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera przyciski umożliwiające otwieranie i zamykanie projektów referencyjnych.

Otwarte projekty referencyjne

Otwarte projekty referencyjne są wyświetlane jako tylko do odczytu z ich obiektami i strukturą hierarchiczną.

Widok szczegółów

Cel widoku szczegółów

Widok szczegółowy pokazuje, jaka zawartość wybranego obiektu znajduje się w oknie przeglądu lub w drzewie projektu. Może to obejmować listy tekstowe lub znaczniki.

Układ widoku szczegółów

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy widok szczegółów:

03 image5

Pasek tytułu

Patka

Treść wybranego obiektu

Pasek tytułu

Strzałka zamykająca widok szczegółów znajduje się na pasku tytułowym widoku szczegółów. Po zamknięciu kierunek wskazywany przez strzałkę zmienia się z lewej na prawą. Można go teraz użyć do ponownego otwarcia widoku szczegółów.

Patka

Zakładka wyświetlana w widoku szczegółowym zależy od wybranego obiektu.

 • Zakładka „Moduły” wyświetla się po wybraniu urządzenia, łącza do urządzenia lub folderu zawierającego jeden z tych obiektów.

Zakładka „Moduły” wyświetla zainstalowane moduły lub podmoduły urządzenia w widoku szczegółowym, po wybraniu samego urządzenia lub łącza urządzenia w drzewie projektu.

 • „Tagi IO” wyświetlają istniejące tagi IO dla wybranych urządzeń i łącza do urządzeń poniżej folderu „Moduły lokalne” lub folderu urządzeń. Oprócz typu danych i adresu wyświetlana jest nazwa prostego znacznika lub elementu danych typu danych PLC.

Notatka

Jeśli dla adresu kanału zdefiniowano prosty tag, ale znajduje się on również w zakresie adresu elementu danych typu danych PLC, wyświetlana jest tylko nazwa prostego tagu.

 • Znacznik „Stałe systemowe” jest wyświetlany, jeśli wybierzesz łącze do urządzenia poniżej folderu urządzeń w folderze „Distributed I/O” lub w folderze „Nieprzypisane urządzenia”.

Zakładka „Stałe systemowe” wyświetla stałe globalne używane przez urządzenie z identyfikatorami sprzętowymi, np. modułów, podmodułów i interfejsów.

Obiekty

Wyświetlana treść różni się w zależności od wybranego obiektu. Możesz przenieść zawartość obiektów z widoku szczegółów do wymaganej lokalizacji za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.

Okno przeglądu

Funkcje okna Przegląd

Okno Przegląd uzupełnia drzewo projektu. Okno Przegląd pokazuje zawartość folderu aktualnie wybranego w drzewie projektu.

Dodatkowo w oknie Przegląd możesz wykonać następujące czynności:

 • Otwórz obiekty
 • Wyświetlaj i edytuj właściwości obiektów w oknie Inspektora
 • Zmień nazwy obiektów
 • Wywołuj akcje specyficzne dla obiektu z menu skrótów
 • Porównaj obiekty obok siebie
 • Wykonuj różne operacje na obiektach, takie jak wstawianie obiektów z biblioteki poprzez przeciąganie i upuszczanie oraz przenoszenie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie obiektów

Układ okna Przegląd

Poniższy rysunek przedstawia elementy okna Przegląd:

03 image6

Okno przeglądu

Przejdź do widoku szczegółów

Przejdź do widoku listy

Przejdź do widoku ikon

Przejdź na wyższy poziom

Podziel okno przeglądu na dwie części. Synchronizowana jest prawa lub lewa połowa okna przeglądu. Ponowne kliknięcie anuluje podział.

Wyświetlane są wszystkie elementy w wybranym folderze, nawet jeśli znajdują się w grupach niższego poziomu. Ta opcja jest dostępna tylko w widoku szczegółów.

Zawartość obiektu wybranego w drzewie projektu.

Wyświetl formularze okna Przegląd

Zawartość okna Przegląd można wyświetlić w następujący sposób:

 • Widok szczegółów

Obiekty wyświetlane są na liście z dodatkowymi informacjami, takimi jak data ostatniej zmiany.

 • Widok listy

Obiekty są wyświetlane na prostej liście.

 • Widok ikon

Obiekty są wyświetlane jako ikony według kategorii.

Porównywanie obiektów w oknie przeglądu

W oknie Przegląd możesz wyświetlić zawartość dwóch folderów lub obiektów obok siebie. Okno Przeglądu jest podzielone na pół i po lewej i prawej stronie można wyświetlać inną zawartość.

Ponadto można użyć operacji przeciągania i upuszczania, aby przenosić obiekty pomiędzy podzielonymi oknami. W ten sposób możesz na przykład przenosić zawartość z jednego okna do drugiego.

Procedura

Aby podzielić okno Przegląd na pół lub anulować podział, wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę „Synchronizuj lewą stronę” lub „Synchronizuj prawą stronę”, aby podzielić okno przeglądu. Lewa lub prawa strona okna przeglądu zsynchronizowana z zawartością wybranego obiektu w drzewie projektu.
 2. Aby anulować podział, kliknij ponownie wybraną wcześniej ikonę.

Sortowanie widoku szczegółów okna przeglądu

Masz kilka możliwości dostosowania wyświetlania w widoku szczegółów okna przeglądu:

 • Dodanie dodatkowych kolumn

Niektóre kolumny są domyślnie ukryte, aby zwiększyć przejrzystość. W razie potrzeby możesz wyświetlić ukryte kolumny. Dostępne kolumny zależą od wybranego obiektu.

 • Wyświetlanie zawartości folderów w płaskiej hierarchii

Zawartość folderu może być wyświetlana w płaskiej hierarchii. Cała zawartość jest wyświetlana jednocześnie, nawet jeśli znajduje się w różnych grupach.

 • Sortowanie kolumn tabeli

Poszczególne kolumny tabeli możesz sortować rosnąco lub malejąco.

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

Aby pokazać lub ukryć dodatkowe kolumny tabeli, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu tabeli.
 2. Wybierz polecenie „Pokaż/Ukryj” w menu skrótów i wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie zawartości folderu w płaskiej hierarchii

Aby wyświetlić zawartość folderu w płaskiej hierarchii, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz żądany folder w drzewie projektu lub w nawigacji biblioteki w widoku biblioteki.
 2. Kliknij ikonę „Pokaż elementy podrzędne” na pasku narzędzi.

Wszystkie elementy są wyświetlane w tabeli od razu, nawet jeśli znajdują się w podfolderach.

Sortowanie tabeli w kolejności rosnącej lub malejącej

Aby posortować tabelę według kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij nagłówek tabeli kolumny, jeśli chcesz posortować kolumnę w kolejności rosnącej.
 2. Kliknij ponownie tę samą kolumnę nagłówka tabeli, aby posortować kolumnę w kolejności malejącej.
 3. Kliknij trzeci raz nagłówek tabeli w tej samej kolumnie, aby anulować sortowanie.
Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie