TIA Portal – podnoszenie wersji projektu – upgrade

Udostępnij

Ogólne informacje na temat projektów aktualizacji

Projekt z wersji V13 SP1 TIA Portal można otworzyć dopiero po dokonaniu aktualizacji projektu do aktualnej wersji TIA Portal. Po otwarciu projektu zostanie wyświetlony monit o jego uaktualnienie.

Modernizacja modułów z ochroną know-how

Bloki z ochroną know-how nie są automatycznie aktualizowane wraz z projektem. Usuń ochronę know-how bloków przed aktualizacją projektu:

 • Dla projektów V13 SP1

Usuń ochronę know-how za pomocą TIA Portal V13 SP1.

 • Dla projektów V14

Usuń ochronę know-how za pomocą TIA Portal V14 lub TIA Portal V14 SP1 w trybie zgodności.

 • Dla projektów V14 SP1

Usuń ochronę know-how za pomocą TIA Portal V14 SP1.

 • Dla projektów V15

Usuń ochronę know-how za pomocą TIA Portal V15.

 • Dla projektów V15.1

Usuń ochronę know-how za pomocą TIA Portal V15.1.

Uaktualnianie chronionych projektów

Jeśli chcesz zaktualizować projekt chroniony właściwością administracyjną z wcześniejszej wersji produktu, musisz zarejestrować się w tym projekcie jako administrator projektu i potrzebować danych dostępowych do projektu.

Po aktualizacji chronionych projektów otwiera się okno dialogowe „Logowanie”. Aby kontynuować procedurę, wybierz typ użytkownika i wprowadź swoją nazwę użytkownika oraz hasło.

Uaktualnianie bibliotek globalnych

Biblioteki globalne nie są aktualizowane automatycznie wraz z projektem, ponieważ są niezależne od projektów. Jeśli chcesz nadal używać bibliotek globalnych ze starszych wersji TIA Portal, zaktualizuj także biblioteki globalne.

Wersja instrukcji

Instrukcje używane do tworzenia programu użytkownika mogą mieć różne wersje. Różne wersje produktu TIA Portal mogą zawierać różne wersje instrukcji. Masz możliwość aktualizacji projektu i instrukcji do najnowszej wersji. Można wówczas korzystać z nowych wersji instrukcji. Po aktualizacji nowe wersje instrukcji nie są automatycznie używane w Twoim programie. Możesz zaktualizować swój program, aby korzystać z nowych wersji. Więcej o “Wersjach instrukcji” znajdziesz w dziale “Edytor programowania”.

Inżynieria dla wielu użytkowników

Aktualizacja projektów z brakującą licencją

Do aktualizacji projektów nie jest wymagana żadna licencja. Jeśli nie posiadasz licencji lub nie posiadasz odpowiedniej licencji, nie możesz korzystać z pełnego zakresu funkcji produktów.

Przykładowo, mając licencję STEP 7 Basic, nie można korzystać z funkcji udostępnianych przez licencję STEP 7 Professional.

Kopie zapasowe urządzeń po aktualizacji projektu

Jeśli Twój projekt zawiera kopie zapasowe urządzeń, nie są one aktualizowane podczas aktualizacji projektu. Jeśli skompilujesz dane programu po aktualizacji projektu i załadujesz dane na swoje urządzenia, utwórz później nową kopię zapasową swoich urządzeń.

Połączenie online po aktualizacji projektu

Jeśli w zaktualizowanym projekcie nie zostały zmodyfikowane żadne bloki, dla bloków zwykle nie jest wskazywana różnica online/offline. W prawej kolumnie drzewa projektu znajduje się następujący symbol:

Jeśli zostanie wyświetlona różnica online/offline, jeśli nie zmodyfikowano żadnych bloków, problemem jest najprawdopodobniej niespójność sumy kontrolnej. W prawej kolumnie drzewa projektu znajduje się następujący symbol:

W takim przypadku sprawdź protokół aktualizacji we właściwościach projektu. Jeśli występuje niespójność sumy kontrolnej, bloki pozostają funkcjonalne i nie trzeba ich ponownie kompilować.

Uaktualnianie projektów

Poniżej znajdziesz sposób na aktualizację projektów z wcześniejszych wersji TIA Portal.

Aktualizacja projektów z TIA Portal V14 lub nowszego

Aby zaktualizować projekt z TIA Portal V14, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Otwórz”.

Otworzy się okno dialogowe „Otwórz projekt” i wyświetlona zostanie lista ostatnio używanych projektów.

 1. Wybierz projekt z listy i kliknij „Otwórz”.
 2. Jeśli żądanego projektu nie ma na liście, kliknij przycisk „Przeglądaj”. Przejdź do żądanego folderu projektu i otwórz plik projektu.

Otworzy się okno dialogowe „Otwórz projekt”.

 1. Kliknij „Uaktualnij”.

Otworzy się okno dialogowe „Uaktualnij projekt/bibliotekę”.

 1. Kliknij OK”.

Projekt zostanie zaktualizowany i otwarty w aktualnej wersji projektu.

Aktualizacja projektów z TIA Portal V13 SP1

Aby zaktualizować projekt z TIA Portal V13 SP1, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Otwórz”.

Otworzy się okno dialogowe „Otwórz projekt” i wyświetlona zostanie lista ostatnio używanych projektów.

 1. Wybierz projekt z listy i kliknij „Otwórz”.
 2. Jeśli żądanego projektu nie ma na liście, kliknij przycisk „Przeglądaj”. Przejdź do żądanego folderu projektu i otwórz plik projektu.

Otworzy się okno dialogowe „Otwórz projekt”.

 1. Kliknij „Uaktualnij”.

Otworzy się okno dialogowe „Uaktualnij projekt/bibliotekę”.

 1. Kliknij OK”.
 2. Kliknij „OK”, aby potwierdzić okno zachęty.

Projekt zostanie zaktualizowany i otwarty w aktualnej wersji projektu.

 1. Skompiluj sprzęt i oprogramowanie wszystkich urządzeń w projekcie.

Aktualizacja projektów TIA Portal V13 SP1 za pomocą kopii głównych z TIA Portal V10.5

Przed aktualizacją projektu sprawdź, czy kopie główne utworzone za pomocą TIA Portal V10.5 znajdują się w jego bibliotece projektu. Jest to konieczne np. jeśli podczas aktualizacji otrzymasz komunikat o zastosowanym w projekcie CPU S7-1200 z wersją oprogramowania V1.0, mimo że nie skonfigurowałeś takiego CPU. W tym przypadku procesor jest kopią wzorcową w bibliotece projektu.

Dlatego przed aktualizacją projektu za pomocą kopii wzorcowych z TIA Portal V10.5 wykonaj następujące czynności:

 1. Użyj każdej kopii głównej utworzonej w TIA Portal V10.5 raz w projekcie.
 2. Usuń dotknięte kopie główne z biblioteki projektu.
 3. Utwórz ponownie kopię wzorcową z obiektami z projektu.
 4. Zapisz projekt w TIA Portal V13 SP1.

Następnie możesz zaktualizować projekt do najnowszej wersji.

Aktualizacja projektów z TIA Portal V13 lub starszego

Projekty w wersji produktu V13 lub wcześniejszej nie mogą być aktualizowane i otwierane za pomocą TIA Portal. Najpierw zaktualizuj projekty z TIA Portal V13 lub wcześniejszej wersji produktu V13 SP1. Następnie zaktualizuj projekty z aktualną wersją TIA Portal ponownie do wersji projektu V16.

Uaktualnianie projektów inżynieryjnych dla wielu użytkowników

Poniżej przedstawiono sposób aktualizacji projektów inżynieryjnych dla wielu użytkowników.

Procedura

Aby zaktualizować projekty inżynieryjne dla wielu użytkowników, wykonaj następujące kroki:

 1. Przed aktualizacją zapisz wszystkie istniejące sesje lokalne w projekcie serwera dla wielu użytkowników.
 2. Zapisz projekt serwera dla wielu użytkowników jako projekt dla jednego użytkownika.
 3. Uaktualnij projekt dla jednego użytkownika.
 4. Po aktualizacji utwórz ponownie projekt dla wielu użytkowników na podstawie projektu dla jednego użytkownika.
 5. Utwórz ponownie sesje lokalne z uaktualnionego projektu dla wielu użytkowników dla wszystkich pracowników.
Udoskonalanie know-how chronionych bloków

Ze względów bezpieczeństwa ochrona know-how bloków jest powiązana z wersją TIA Portal, w której została skonfigurowana ochrona know-how. Oznacza to, że bloków, do których we wcześniejszej wersji produktu przypisano ochronę know-how, nie można otwierać i edytować przy użyciu poprzedniego hasła po aktualizacji. Bloki można jednak pobrać do kontrolera i są one wykonywalne. Jeśli chcesz otworzyć i edytować blok po aktualizacji, usuń ochronę know-how bloków i skonfiguruj ją ponownie.

Procedura

Aby zaktualizować bloki chronione know-how, wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń ochronę know-how bloków z poprzedniej wersji w menu „Edycja” za pomocą polecenia „Ochrona know-how”.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Usuwanie zabezpieczeń know-how dla bloków”.

 1. Uaktualnij projekt
 2. Skonfiguruj ponownie ochronę know-how bloków z aktualnej wersji produktu w menu „Edycja” za pomocą polecenia „Ochrona know-how”.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Konfigurowanie ochrony know-how dla bloków”.

Zgodność z konfiguracją instalacji

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji online, konfiguracja instalacji z TIA Portal V16 musi być kompatybilna z wersją otwartego projektu. Następujące czynniki wpływające na kompatybilność są szczególnie istotne przy projektowaniu instalacji:

 • Sprzęt i jego wersja oprogramowania
  Poszczególne urządzenia i ich wersja oprogramowania muszą być obsługiwane przez TIA Portal V16 iw ramach otwartego projektu.
 • Program użytkownika na odpowiednich urządzeniach

Wszystkie bloki i instrukcje na urządzeniach muszą być dostępne w TIA Portal V16 i gotowe do użycia z wersją otwartego projektu.

Wpływ wersji projektu na kompatybilność

Za pomocą TIA Portal V16 możesz edytować projekty w wersji V16. Możesz załadować jedynie konfigurację sprzętową i oprogramowanie systemu, które jest kompatybilne z Twoją wersją TIA Portal.

W przypadku procesorów serii S7-1200 i S7-1500 wersję projektu, z którą bloki na procesorze są kompatybilne, widzisz na wyświetlaczu, na serwerze sieciowym oraz w widoku online i diagnostycznym TIA Portal. Należy jednak pamiętać, że sama kompatybilna wersja projektu nie wystarczy do współpracy z procesorem. Sam procesor i jego wersja oprogramowania muszą być kompatybilne z zainstalowaną wersją TIA Portal i różnymi zainstalowanymi produktami.

Wersję aktualnie otwartego projektu możesz zobaczyć we właściwościach projektu.

Połączenie online po aktualizacji projektu

Kiedy aktualizujesz projekt z wersji V14, V14 SP1, V15 lub V15.1 do wersji V16, możesz następnie podłączyć online urządzenia, które zostały załadowane w wersji V14, V14 SP1, V15 lub V15.1. Bloki tych urządzeń pozostają funkcjonalne i nie wymagają ponownej kompilacji.

Można w ten sposób rozszerzyć konfigurację instalacji lub dodać funkcjonalność do urządzeń, na przykład bez wprowadzania zmian wpływających na inne urządzenia w konfiguracji instalacji.

Różnica w wersji projektu jest sygnalizowana w drzewie projektu oraz w edytorze porównawczym za pomocą symbolu nakładki na urządzeniu.

Poniższy symbol wskazuje różnicę w wersji projektu, gdy nie zostały zmodyfikowane żadne bloki programu:

Jeśli nie zmodyfikowano żadnych bloków, dla bloków nie jest wskazywana różnica online/offline.

Poniższy symbol wskazuje różnicę w wersji projektu w przypadku modyfikacji bloków programu:

Jeśli bloki zostały zmodyfikowane, dla bloków wskazywana jest różnica online/offline. Nie możesz załadować tych bloków z urządzenia, ponieważ do TIA Portal V16 można załadować tylko bloki tej samej wersji.

Niekompatybilne bloki

Jeśli istnieje połączenie online, dla skonfigurowanych urządzeń przeprowadzane jest porównanie offline/online. Jeżeli moduły dostępne online są niekompatybilne z wersją projektu jednego projektu, niekompatybilne bloki w drzewie projektu są jako takie oznaczone następującym symbolem:

Ładowanie konfiguracji sprzętowej i oprogramowania na urządzenie

Jeśli chcesz załadować konfigurację sprzętową lub oprogramowanie na urządzenie, na którym ostatnio załadowano TIA Portal V15.1 lub wcześniejszą wersję, załaduj ponownie całą konfigurację sprzętową i oprogramowanie na urządzenie. W tym przypadku nie jest możliwe jedynie załadowanie zmian. Na urządzeniach, na których ostatnio załadowano TIA Portal V16 lub nowszy, można załadować jedynie zmiany w konfiguracji sprzętowej i oprogramowaniu.

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie