TIA Portal – Tworzenie i zarządzenie projektem

Udostępnij

Podstawy projektów

Projekty zawierają dane i programy powstałe w wyniku stworzenia rozwiązania automatyzacyjnego. Dane zgromadzone w projekcie obejmują np.:

 • Dane konfiguracyjne dotyczące struktury sprzętowej i dane dotyczące przypisania parametrów modułów
 • Projektowanie danych inżynierskich do komunikacji w sieciach
 • Projekt danych inżynierskich dla urządzeń
 • Dzienniki ważnych zdarzeń w cyklu życia projektu

Wersja projektu

Wersja projektu określa wersję TIA Portal, z którą projekt jest kompatybilny. Projekt kompatybilny z aktualną wersją TIA Portal znajduje się w wersji projektu V16 TIA Portal.

Wersję już otwartego projektu możesz zobaczyć we właściwościach projektu. W tym celu w zakładce „Ogólne” okna dialogowego właściwości wybierz pozycję „Oprogramowanie w projekcie”. W tabeli możesz zobaczyć wszystkie produkty i ich wersje, które są potrzebne do edycji otwartego projektu.

Hierarchia projektu

Dane są przechowywane w projekcie w postaci obiektów. W ramach projektu obiekty ułożone są w strukturę drzewiastą (hierarchia projektu).

Hierarchia projektu opiera się na urządzeniach i stacjach wraz z danymi konfiguracyjnymi i przynależnymi do nich programami.

Na przykład wspólne dane projektu i dostęp online są również wyświetlane w drzewie projektu.

Podstawowa kontrola integralności

Oprogramowanie inżynierskie posiada mechanizm zabezpieczający bazę, umożliwiający wykrywanie zmian w istotnych danych projektu niestandardowego (np. bloki, konfiguracja sprzętowa). Przyczyną zmian w danych projektu może być na przykład ingerencja poza oprogramowaniem inżynierskim lub defekty nośnika danych.

Test danych konfiguracyjnych jest opcjonalny na żądanie, ponieważ w zależności od zakresu i zastosowania może być czasochłonny, szczególnie w przypadku korzystania z inżynierii wielodostępnej. Domyślne ustawienie testu zmieniasz w ustawieniach oprogramowania inżynierskiego.

Jeśli podczas testu zostanie wykryta zmiana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Siemens. Można kontynuować pracę z danymi projektu. Kontynuuj pracę na własne ryzyko.

Notatka

Zmniejszona prędkość robocza, gdy aktywowana jest podstawowa kontrola integralności

Jeśli włączysz podstawową kontrolę integralności w ustawieniach oprogramowania inżynierskiego, prędkość działania oprogramowania inżynierskiego zostanie zmniejszona.

Ochrona projektu

Możesz aktywować zarządzanie użytkownikami dla projektu i w ten sposób chronić swój projekt. Jeśli ochrona projektu jest aktywna, możesz logować się do projektu tylko autoryzowanych użytkowników i pracować z nim.

Tworzenie projektu

Procedura

Aby utworzyć nowy projekt, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Nowy”.

Otworzy się okno dialogowe „Utwórz nowy projekt”.

 1. Wpisz nazwę projektu i ścieżkę lub zaakceptuj sugerowane ustawienia.
 2. Kliknij przycisk „Utwórz”.

Wynik

Nowy projekt zostanie utworzony i wyświetlony w drzewie projektu.

Otwarcie projektów

Projekty TIA Portal rozpoznajesz po rozszerzeniu nazwy pliku „.ap[numer wersji]”. Projekty aktualnej wersji mają rozszerzenie nazwy pliku „.ap16”. Projekty w wersji V16 można otworzyć natychmiast. Zaktualizuj projekty do wersji projektu V13 SP1, V14, V14 SP1, V15 i V15.1 przed otwarciem.

Procedura

Aby otworzyć istniejący projekt, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Otwórz”.

Otworzy się okno dialogowe „Otwórz projekt” i wyświetlona zostanie lista ostatnio używanych projektów.

 1. Wybierz projekt z listy i kliknij „Otwórz”.
 2. Jeśli żądanego projektu nie ma na liście, kliknij przycisk „Przeglądaj”. Przejdź do żądanego folderu projektu i otwórz plik projektu.
 3. Aby sprawdzić, czy projekt został zmieniony bez pozwolenia, zaznacz pole wyboru „Aktywuj podstawową kontrolę integralności”. Podstawowa kontrola integralności może zająć trochę czasu.
 4. Kliknij przycisk „Otwórz”.

Jeśli ochrona wybranego projektu jest aktywna, otwiera się okno dialogowe „Zaloguj się”. Następnie wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz wymagany typ użytkownika.
  • Wpisz twoją nazwę użytkownika.
  • Wprowadź hasło.
  • Kliknij OK”.

Projekt zostanie otwarty, jeśli ochrona projektu nie jest aktywna lub jeśli zalogowałeś się na konto użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.

Jeśli wybrałeś projekt z wersji V13 SP1, V14, V14 SP1, V15 lub V15.1 TIA Portal, otworzy się okno dialogowe “Uaktualnij projekt”.

Sprawdzanie brakujących składników oprogramowania

Podczas otwierania istniejących projektów następuje automatyczne sprawdzenie, czy dla wszystkich modułów wykorzystywanych w projekcie zostało zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Jeśli spróbujesz otworzyć projekt z modułami, które nie są obsługiwane przez aktualny zakres instalacji portalu TIA, przy otwieraniu projektu pojawi się komunikat informujący o brakujących składnikach oprogramowania. Jeśli komponenty oprogramowania nie są absolutnie wymagane do otwarcia projektu, projekt można nadal otworzyć.

Jeśli projektu nie można otworzyć w Portalu TIA ze względu na brakujące komponenty oprogramowania, możesz pobrać go i zainstalować jako oprogramowanie próbne, korzystając ze wsparcia online firmy Siemens Industry. Następnie możesz otworzyć projekt. Należy pamiętać, że z oprogramowania w wersji próbnej można korzystać wyłącznie przez ograniczony czas.

Reakcja na brakujące komponenty oprogramowania

Nieobsługiwane moduły projektu są obsługiwane w następujący sposób:

 • Wyświetlanie modułów w interfejsie użytkownika
  • Nieobsługiwane moduły są wyświetlane w drzewie projektu wraz ze wszystkimi ich obiektami niższego poziomu. Jednak samych modułów nie można przetwarzać w edytorach ani w oknie inspektora. Jeśli to możliwe, używany jest moduł zamienny, który najlepiej pasuje do modułu oryginalnego. Moduły zamienne są oznaczone wykrzyknikiem.
  • Wyświetlanie właściwości w tabelach jest ograniczone. Dotyczy to w szczególności wyświetlania parametrów sieciowych, takich jak adres IP.
 • Ograniczenia funkcjonalne
  • Nieobsługiwanych modułów nie można wydrukować ani skompilować.
  • Nie można nawiązać połączenia online z modułami. Dlatego też nie da się tego pobrać.
  • Aby zmienić typ urządzenia, należy je najpierw usunąć, a następnie ponownie włożyć. Funkcja „Zmień typ urządzenia” nie jest obsługiwana.
  • Kopiowanie i wstawianie obiektów niższego poziomu, takich jak bloki, jest możliwe, chociaż samego urządzenia nie można kopiować ani wstawiać.
  • Konfiguracji sieci nie można zmienić za pomocą modułów zastępczych w widoku sieci.
  • Można wyświetlić powiązania. Jednakże powiązania odzwierciedlają jedynie stan ostatnio zapisany w projekcie, ponieważ w trybie online nie można dokonać porównania z oryginalnym modułem.
Zapisywanie projektów

Projekt możesz zapisać w dowolnym momencie pod tą samą lub inną nazwą. Możesz nawet zapisać projekt, który nadal zawiera elementy z błędami.

Zapisywanie projektu

Aby zapisać projekt, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Zapisz”.

Wszystkie zmiany w projekcie zapisywane są pod bieżącą nazwą projektu.

Projekt Zapisz jako

Aby zapisać projekt pod inną nazwą, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Zapisz jako”.

Otworzy się okno dialogowe „Zapisz bieżący projekt jako”.

 1. Wybierz folder projektu w polu „Zapisz w”.
 2. Wpisz nową nazwę projektu w polu „Nazwa pliku”.
 3. Potwierdź swój wpis przyciskiem „Zapisz”.

Projekt zostanie zapisany pod nową nazwą i otwarty.

Notatka

Cofanie działań

Pamiętaj, że po zapisaniu projektu nie można cofnąć działań.

Zamykanie projektów

Procedura

Aby zamknąć projekt, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Projekt” wybierz polecenie „Zamknij”.

Jeśli dokonałeś zmian w projekcie od czasu jego ostatniego zapisania, wyświetli się komunikat.

 1. Zdecyduj, czy chcesz zapisać zmiany.
Usuwanie projektów z listy projektów

Możesz usunąć projekty z listy ostatnio używanych projektów. Dane projektu są przechowywane na nośniku danych.

Procedura

Aby usunąć projekt z listy ostatnio używanych projektów, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu „Projekt” wybierz polecenie „Usuń projekt”.

Otworzy się okno dialogowe „Usuń projekt” zawierające listę ostatnio używanych projektów.

 1. Wybierz projekt z listy.
 2. Kliknij przycisk „Usuń”.
 3. Kliknij „Tak”, aby potwierdzić monit i usunąć projekt z listy.

Wynik

Projekt nie jest już wyświetlany na liście ostatnio używanych projektów. Jeśli ponownie otworzysz projekt, zostanie on ponownie dodany do listy.

Usuwanie projektów

Usunięcie usuwa całe dane projektu z nośnika danych.

Wymóg

Projekt, który chcesz usunąć, nie jest otwarty.

Procedura

Aby usunąć istniejący projekt, wykonaj poniższe czynności:

 1. W menu „Projekt” wybierz polecenie „Usuń projekt”.

Otworzy się okno dialogowe „Usuń projekt” zawierające listę ostatnio używanych projektów.

 1. Wybierz projekt z listy.

Jeśli żądanego projektu nie ma na liście, kliknij przycisk „Przeglądaj”. Przejdź do żądanego folderu projektu i otwórz plik projektu.

 1. Kliknij przycisk „Usuń”.
 2. Kliknij „Tak”, aby potwierdzić. Rozpocznie to usuwanie projektu.

Wynik

Cały folder projektu zostanie usunięty z systemu plików.

Wyświetlanie właściwości projektu

Można wyświetlić właściwości projektu. W zakładce „Ogólne” w nawigacji obszarowej znajdują się następujące właściwości projektu:

 • Metadane projektu

Obejmuje to następujące informacje: czas utworzenia, autor, ścieżka pliku, rozmiar projektu, prawa autorskie, języki projektu itp. Wiele właściwości można zmienić.

 • Historia projektu

Historia projektu zawiera przegląd ważnych wydarzeń w cyklu życia projektu. Tutaj możesz na przykład zobaczyć wersję TIA Portal użytą do stworzenia projektu i to, czy została ona w międzyczasie zaktualizowana. Jeśli projekt został utworzony np. podczas migracji, jest to również wskazane w tabeli historii projektu wraz z datą i godziną migracji. Jeśli dla zdarzenia utworzono dziennik, możesz także wywołać dziennik bezpośrednio.

 • Pakiety wsparcia w projekcie

Wyświetlany jest przegląd oprogramowania dodatkowego potrzebnego do współpracy ze wszystkimi urządzeniami w projekcie. Dodatkowo wyświetlane są zainstalowane pliki GSD (pliki opisu urządzeń dla innych urządzeń w katalogu sprzętu).

 • Oprogramowanie w projekcie

Możesz wyświetlić przegląd wszystkich zainstalowanych produktów oprogramowania potrzebnych do projektu. Kolumna „Wersja” pokazuje wersję projektu odpowiedniego oprogramowania, w którym zapisany jest projekt.

W zakładce „Ochrona” określasz, że bloki mogą być symulowane po kompilacji z SIMATIC S7-PLCSIM Advanced. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru „Wsparcie symulacji podczas kompilacji bloku”. Domyślnie funkcja jest wyłączona.

Procedura

Aby wyświetlić właściwości projektu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz otwarty projekt w drzewie projektu.
 2. W menu skrótów projektu wybierz „Właściwości”.

Otworzy się okno dialogowe z właściwościami projektu.

 1. Wybierz właściwości projektu w nawigacji obszaru, które chcesz wyświetlić.
Korzystanie z logów

W przypadku niektórych operacji w ramach TIA Portal logi tworzone są automatycznie w tle. Dzienniki te dokumentują zmiany w projekcie. Dzienniki są tworzone automatycznie, na przykład podczas migracji projektów i programów lub podczas aktualizacji instancji z biblioteki.

Logi wyświetlane są w folderze „Common data” w drzewie projektu. Są one przechowywane w plikach zip wraz z projektem w folderze projektu i dlatego można je odczytać zaraz po otwarciu projektu, niezależnie od używanego urządzenia programującego/komputera. Dziennik można filtrować pod kątem błędów, ostrzeżeń i informacji.

Oprócz wyświetlania ich w TIA Portal, logi można także drukować.

Wyświetlanie logów

Aby otworzyć dziennik, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz folder „Common data > Logs” w drzewie projektu.
 2. Kliknij dwukrotnie żądany dziennik na liście.

Zawartość dziennika wyświetlana jest w obszarze roboczym.

 1. Opcjonalnie: Aby pokazać lub ukryć określoną kategorię alarmów, aktywuj lub dezaktywuj przycisk „Błędy”, „Ostrzeżenia” lub „Informacje” na pasku narzędzi.

Usuwanie logów

Aby usunąć dziennik, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz dziennik w drzewie projektu.
 2. Naciśnij klawisz <Del>.

Wybrany dziennik zostanie usunięty z katalogu projektu i usunięte z drzewa projektu.

Bezpieczeństwo zakładów przemysłowych

Oprócz licznych zalet, postępującej cyfryzacji automatyki przemysłowej towarzyszy zwiększona podatność zakładów przemysłowych. Portal TIA i produkty SIMATIC posiadają już kilka funkcji zapewniających bezpieczną pracę Twojej instalacji, na przykład:

 • Know-how zabezpieczenie bloków
 • Podstawowe zabezpieczenie integralności projektów w celu zabezpieczenia projektów przed manipulacją
 • Funkcje ochrony i bezpieczeństwa procesorów

Bezpieczeństwo Przemysłowe

Bezpieczeństwo przemysłowe wykracza poza przepisy i środki bezpieczeństwa w środowiskach biurowych. Bezpieczeństwo Przemysłowe to kompleksowe podejście do ochrony zakładów przemysłowych. Podejście to ma na celu ochronę przed nieuprawnionym dostępem, sabotażem, szpiegostwem i złośliwym manipulowaniem. Bezpieczeństwo przemysłowe zapewniają następujące czynniki:

 • Dostępność

W zakładach przemysłowych dostępność ma najwyższy priorytet. Przestoje muszą być możliwie najkrótsze.

 • Integralność systemu i danych

Osoba trzecia nie powinna mieć możliwości nielegalnej modyfikacji instalacji ani żadnych jej danych.

 • Poufność

Informacje o zakładzie przemysłowym i dane nie mogą dostać się w ręce nieupoważnionych osób trzecich.

Kompleksowe podejście

Oprócz funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych z TIA Portal, Bezpieczeństwo Przemysłowe wymaga bardziej kompleksowych środków. Należy przestrzegać następujących aspektów bezpieczeństwa:

 • Bezpieczeństwo roślin
  • Ochrona dostępu przed osobami nieupoważnionymi
  • Fizyczna ochrona dostępu do kluczowych komponentów
 • Bezpieczeństwo sieci
  • Kontrolowane interfejsy pomiędzy siecią biurową i zakładową, na przykład poprzez zapory ogniowe
  • Segmentacja sieci zakładów
 • Integralność systemu
  • Korzystanie z oprogramowania antywirusowego i umieszczającego na białej liście
  • Zgodność z procesami konserwacji i aktualizacji
  • Uwierzytelnianie użytkownika dla operatora maszyny lub instalacji
  • Zintegrowana ochrona dostępu w komponentach automatyki
Importowanie i eksportowanie danych CAx

Pliki CAx to pliki XML, które tworzysz w portalu TIA i które możesz wymieniać pomiędzy różnymi instalacjami lub za pomocą innych narzędzi, takich jak systemy ECAD. Pliki zawierają następujące informacje:

 • Konfiguracja sprzętowa pojedynczego urządzenia lub całego projektu (bez przypisywania parametrów)
 • Hierarchie folderów (grupy)

Hierarchia folderów zostanie przywrócona na potrzeby importu.

 • Skojarzenie urządzenia z podsiecią

Podczas importu urządzenia zapisane w pliku CAx są ponownie podłączane do tej samej podsieci.

 • Adresy urządzeń
 • Adresuj obszary wejść i wyjść
 • Systemy wejść/wyjść Profinet i systemy master PROFIBUS DP

Wymagania

 • TIA Openness jest zainstalowany.

TIA Openness jest instalowany automatycznie przez program instalacyjny TIA Portal. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru TIA Openness w programie instalacyjnym w pozycji „Opcje” w menu „Konfiguracja”.

 • Projekt jest otwarty.

Eksportowanie pliku CAx projektu

 1. W menu „Narzędzia” kliknij „Eksportuj dane CAx…”.
 2. W oknie dialogowym „CAx Export” wybierz katalog, w którym ma zostać wyeksportowany plik.
 3. W razie potrzeby zmień nazwę pliku i potwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Okno dialogowe pokazuje postęp eksportu. Jeśli chcesz anulować eksport, kliknij „Anuluj”.

Stan eksportu możesz zobaczyć w zakładce „Informacje > Ogólne” w oknie Inspektora. Ponadto w katalogu podanym jako miejsce przechowywania plików dziennika w „Ustawienia > Ogólne > Wymiana danych” tworzony jest plik dziennika.

Wyeksportowany plik otrzymuje rozszerzenie „.aml”.

Eksportowanie pliku CAx urządzenia

 1. Podświetl wyeksportowane urządzenia w drzewie projektu.
 2. Z menu skrótów wybierz opcję „Eksportuj dane CAx…”.
 3. W oknie dialogowym „CAx Export” wybierz katalog, w którym ma zostać wyeksportowany plik.
 4. W razie potrzeby zmień nazwę pliku i potwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Okno dialogowe pokazuje postęp eksportu. Jeśli chcesz anulować eksport, kliknij „Anuluj”.

Stan eksportu możesz zobaczyć w zakładce „Informacje > Ogólne” w oknie Inspektora. Ponadto w katalogu podanym jako miejsce przechowywania plików dziennika w „Ustawienia > Ogólne > Wymiana danych” tworzony jest plik dziennika.

Wyeksportowany plik otrzymuje rozszerzenie „.aml”.

Zaimportuj plik CAx urządzenia lub projektu

 1. W menu „Narzędzia” kliknij „Importuj dane CAx…”.
 2. Wybierz plik CAx w katalogu w oknie dialogowym „Import CAx”.
 3. Kliknij przycisk „Otwórz”.

Okno dialogowe pokazuje postęp importu. Jeśli chcesz anulować import, kliknij „Anuluj”.

Informację o statusie importu urządzeń, np. komunikaty o błędach, otrzymujesz w oknie inspektora w zakładce „Informacje > Ogólne”. Ponadto w katalogu podanym jako miejsce przechowywania plików dziennika w „Ustawienia > Ogólne > Wymiana danych” tworzony jest plik dziennika.

Dozwolone formaty wymiany danych CAx

Do wymiany danych CAx używany jest ustandaryzowany format wymiany danych „AutomationML”. Pliki wymiany otrzymują rozszerzenie „*.aml”. Eksportowanie i importowanie plików z rozszerzeniem „*.xml” nie jest obsługiwane.

Pliki dziennika generowane podczas wymiany danych otrzymują rozszerzenie „*.log”. Pliki dzienników z rozszerzeniem „.txt” nie są obsługiwane.

Wymiana danych CAx z innymi aplikacjami

Podłączane submoduły, takie jak adaptery magistrali, mogą mieć inną strukturę hierarchiczną w TIA Portal i innych aplikacjach. Dlatego pliki AML do wymiany danych CAx wyświetlają podmoduły w dostosowanej hierarchii, którą mogą odczytać wszystkie programy. Podczas importu hierarchia submodułów w pliku AML nie ma wpływu na hierarchię submodułów w TIA Portal.

Notatka

Kompatybilność pomiędzy różnymi wersjami produktu.

Jeśli chcesz wymieniać pliki z urządzeniami wyposażonymi w adaptery magistrali, zwróć uwagę na następujące informacje dotyczące kompatybilności:

Pliki AML utworzone w starszej wersji TIA Portal można importować z bieżącą wersją.

Plików AML utworzonych w aktualnej wersji TIA Portal nie można importować ze starszymi wersjami.

Opcje importu w przypadku konfliktów nazw stacji

Jeśli chcesz zaimportować plik CAx, a aktualnie otwarty projekt TIA Portal zawiera stacje o identycznych nazwach, pojawia się konflikt. Otworzy się okno dialogowe umożliwiające ustawienie opcji importu. Przed zaimportowaniem pliku wybierasz sposób łączenia stacji o tej samej nazwie. Stacje z pliku CAx można opcjonalnie zmienić nazwę i zgrupować w nowym folderze.

Notatka

Domyślna nazwa folderu

Folder, w którym znajdują się importowane stacje, domyślnie nosi nazwę „ParkingLot”.

Możesz samodzielnie określić nazwę nowego folderu. Aby to zrobić, otwórz ustawienia i przejdź do pozycji „CAx”. Wpisz nazwę folderu z „Ustawieniami rozwiązywania konfliktów” w polu „Nazwa sklepu dla urządzeń, które już istnieją w projekcie”.

Opcjonalnie możesz także określić, że stacje wywołujące konflikt nie mają być importowane lub zastępowane stacjami o tej samej nazwie w aktualnie otwartym projekcie TIA Portal.

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie